Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015

Κρίμα! και πάλι κρίμα, για την Αγροτική Ελλάδα: Κι άλλα 12.647.843,53€ αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά πρέπει να ανακτηθούν!

Δυστυχώς για την Αγροτική Ελλάδα μας, η Ε.Ε. ζητά 12.647.843,53€ αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που πρέπει να ανακτηθούν!
Σύμφωνα με προχθεσινή της απόφαση πρέπει να επιστραφούν τα παρακάτω ποσά:
Μέτρο
έτος
Αιτιολογία
Τύπος
Διόρθωση %
Ποσό σε
Μειώσεις
σε
Δημοσιονομικές
επιπτώσεις
σε
Άλλες άμεσες ενισχύσεις — Άρθρα 68-72 του κανονισμού 73/2009
2014
Αλλαγές που επήλθαν στις δηλώσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας
ΕΦΑΠΑΞ
– 106 702,00
0,00
– 106 702,00
Άλλες άμεσες ενισχύσεις — Άρθρα 68-72 του κανονισμού 73/2009
2012
Αλλαγές που επήλθαν στις δηλώσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας
ΕΦΑΠΑΞ
– 98 796,62
0,00
– 98 796,62
Άλλες άμεσες ενισχύσεις — Άρθρα 68-72 του κανονισμού 73/2009
2013
Αλλαγές που επήλθαν στις δηλώσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας
ΕΦΑΠΑΞ
– 17 215,35
0,00
– 17 215,35
Άλλες άμεσες ενισχύσεις — Άρθρα 68-72 του κανονισμού 73/2009
2012
Ποσοστό ελέγχων όσον αφορά το καθεστώς για προβατίνες και αίγες
ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ
2,00 %
– 485 838,55
0,00
– 485 838,55
Δικαιώματα
2012
Μετατροπές ειδικών δικαιωμάτων
ΕΦΑΠΑΞ
– 10 821,89
0,00
– 10 821,89
Δικαιώματα
2013
Μετατροπές ειδικών δικαιωμάτων
ΕΦΑΠΑΞ
– 55 395,36
0,00
– 55 395,36
Δικαιώματα
2011
Μετατροπές ειδικών δικαιωμάτων
ΕΦΑΠΑΞ
– 5 204,47
0,00
– 5 204,47
Παρατυπίες
2012
Καθυστερήσεις στη διαδικασία ανάκτησης (υπόθεση 154141)
ΕΦΑΠΑΞ
0,00 %
– 941 437,40
0,00
– 941 437,40
Παρατυπίες
2012
Καθυστερήσεις στη διαδικασία ανάκτησης (υπόθεση 162561)
ΕΦΑΠΑΞ
0,00 %
– 842 096,15
0,00
– 842 096,15
Παρατυπίες
2012
Καθυστερήσεις στη διαδικασία ανάκτησης (υπόθεση 162861)
ΕΦΑΠΑΞ
0,00 %
– 552 487,95
0,00
– 552 487,95
Παρατυπίες
2012
Καθυστερήσεις στη διαδικασία ανάκτησης (υπόθεση 163981)
ΕΦΑΠΑΞ
– 279 013,86
0,00
– 279 013,86
Παρατυπίες
2012
Καθυστερήσεις στη διαδικασία ανάκτησης (υπόθεση 164801)
ΕΦΑΠΑΞ
0,00 %
– 27 440,99
0,00
– 27 440,99
Παρατυπίες
2012
Καθυστερήσεις στη διαδικασία ανάκτησης (υπόθεση 47761)
ΕΦΑΠΑΞ
0,00 %
– 452 069,58
0,00
– 452 069,58
Παρατυπίες
2012
Καθυστερήσεις στη διαδικασία ανάκτησης (υπόθεση 47781)
ΕΦΑΠΑΞ
0,00 %
– 1 080 514,89
0,00
– 1 080 514,89
Δικαιώματα
2011
Κατανομή εθνικού αποθέματος για το 2010 — Βραχυχρόνια σύμβαση μίσθωσης
ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ
10,00 %
– 95 815,50
– 95 815,50
0,00
Δικαιώματα
2012
Κατανομή εθνικού αποθέματος για το 2010 — Βραχυχρόνια σύμβαση μίσθωσης
ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ
10,00 %
– 83 079,90
– 83 079,90
0,00
Δικαιώματα
2013
Κατανομή εθνικού αποθέματος για το 2010 — Βραχυχρόνια σύμβαση μίσθωσης
ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ
10,00 %
– 89 037,30
0,00
– 89 037,30
Παρατυπίες
2012
Μη παροχή στοιχείων στο παράρτημα III (Υποθέσεις EL/1995/002)
ΕΦΑΠΑΞ
0,00 %
– 666 519,52
0,00
– 666 519,52
Παρατυπίες
2012
Μη παροχή στοιχείων στο παράρτημα III (Υποθέσεις EL/1997/078/J)
ΕΦΑΠΑΞ
0,00 %
– 700 033,30
0,00
– 700 033,30
Μέτρα προώθησης
2008
Μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του καν. (ΕΚ) 501/2008
ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ
10,00 %
– 18 671,28
0,00
– 18 671,28
Μέτρα προώθησης
2009
Μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του καν. (ΕΚ) 501/2008
ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ
10,00 %
– 129 920,48
0,00
– 129 920,48
Μέτρα προώθησης
2010
Μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του καν. (ΕΚ) 501/2008
ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ
10,00 %
– 200 612,64
0,00
– 200 612,64
Μέτρα προώθησης
2011
Μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του καν. (ΕΚ) 501/2008
ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ
10,00 %
– 228 647,15
0,00
– 228 647,15
Μέτρα προώθησης
2012
Μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του καν. (ΕΚ) 501/2008
ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ
10,00 %
– 83 658,55
0,00
– 83 658,55
Παρατυπίες
2012
Αδυναμίες στις διαδικασίες διαχείρισης οφειλών
ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ
10,00 %
– 5 993 214,33
– 417 506,08
– 5 575 708,25


Σύνολο GR:
– 13.244.245,01
– 596.401,48
– 12.647.843,53