Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Η οικοτεχνία έρχεται (Νο 2)

Σύμφωνα με την ΥΑ 3638/92505/26-8-2015, που υπέγραψε ο Β. Απστόλου, σε εφαρμογή του Ν. 4235/2014, καθορίστηκαν οι όροι και οι απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών για την καταχώριση των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).

Για τους σκοπούς της παραπάνω αναφερόμενης απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «Τρόφιμα οικοτεχνικής παρασκευής»: Τρόφιμα τα οποία παράγονται από τη μεταποίηση, μικρής κλίμακας, αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, από τον επαγγελματία αγρότη και τα μέλη της οικογένειάς του, στη μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, τα οποία προορίζονται για άμεση διάθεση στα σημεία διάθεσης της τοπικής αγοράς.
β) «Μεταποίηση μικρής κλίμακας»:
αα) οι μεταποιητικές δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται σε εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ που δεν ξεπερνά τα 10 kw, σύμφωνα με την περ. ιγ΄ της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3982/2011 (Α΄143), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4155/2013 (Α΄120). Στο όριο του πρώτου εδαφίου δεν περιλαμβάνεται η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς η οποία δεν σχετίζεται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η ισχύς μηχανολογικής εγκατάστασης προορισμένης αποκλειστικά να προστατεύει το περιβάλλον από την ασκούμενη δραστηριότητα και 
ββ) οι υπηρεσίες προετοιμασίας (όπως συσκευασίας και συντήρησης) προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων έως 50.000 m3, σύμφωνα με την αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15/21.3.2012 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄1048/04.04.2012), όπως ισχύει,
γ) «Μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής»: ο χώρος της αγροτικής εκμετάλλευσης ή της αγροτικής κατοικίας όπου παρασκευάζονται τρόφιμα οικοτεχνικής παρασκευής.
δ) «Πρωταρχικό  συστατικό»: το συστατικό ή τα συστατικά τροφίμου που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 50% του τροφίμου αυτού ή τα οποία   συνήθως συνδέονται από τον καταναλωτή με την ονομασία του τροφίμου  και για τα οποία ,στις περισσότερες περιπτώσεις , απαιτείται ποσοτική αναγραφή.
ε) «Αγροτική κατοικία»: η ιδιωτική κατοικία του παραγωγού.
στ) «Υπεύθυνος μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής»: Το ή τα φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες που διαθέτουν μονάδες τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και είναι υπεύθυνο για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης και των Καν. 178/2002, 852/2004 και 1169/2011.
ζ) Έδρα μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής: αυτή που θα ορίσει ο ή οι παραγωγοί στο χώρο της αγροτικής κατοικίας ή/και της αγροτικής εκμετάλλευσης.
η) «Σημεία διάθεσης»: η έδρα της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, οι περιοδικές τοπικές διοργανώσεις (όπως εμποροπανηγύρεις και δημοτικές εκδηλώσεις), οι τοπικές λαϊκές αγορές, οι αγορές παραγωγών και οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης

Τα είδη των τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής είναι:
Α. Προϊόντα δημητριακών, ιδίως απλά αρτοσκευάσματα (πχ παξιμάδια κ.τ.λ) και ζυμαρικά με κύριο συστατικό το αλεύρι δημητριακών (π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες κ.τ.λ).
Β. Προϊόντα φυτικής προέλευσης με γλυκαντικές ύλες, ιδίως γλυκά κουταλιού, μαρμέλαδες, κομπόστες, ζελέ φρούτων, παστέλια με ξηρούς καρπούς,
Γ. Προϊόντα με παρθένα ελαιόλαδα  και διάφορα αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια έλαια, χυμούς φρούτων κ.α τρόφιμα  σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων
Δ. Προϊόντα διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι τρόφιμα φυτικής προέλευσης, ιδίως επιτραπέζιες ελιές και προϊόντα ελιάς αλείμματα, τουρσιά, σάλτσες.
Ε. Προϊόντα διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής προέλευσης, ιδίως  φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωματικά φυτά.
ΣΤ. Προϊόντα με μέλι  και ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκο κ.α. τρόφιμα
 Ζ. Γαλακτοκομικά  προϊόντα  εφόσον πληρούνται    οι  προϋποθέσεις   που ορίζονται  στην αριθμ.3724/162303/22.12.14 ΚΥΑ ( ΦΕΚ  3438 /Β/2014 )  .
Τα παραπάνω προϊόντα μπορούν να διατίθενται  μόνο σε προσυσκευασμένη  μορφή.
Οι ποσότητες των τελικών προϊόντων υπολογίζονται με βάση την παραγωγή του πρωτογενούς προϊόντος, που αποτελεί το κύριο πρωταρχικό συστατικό του προϊόντος, από τις καλλιέργειες του παραγωγού σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014.
Δικαίωμα παρασκευής οικοτεχνικών προϊόντων  έχει ο ή οι παραγωγοί των πρωτογενών αγροτικών προϊόντων που αποτελούν το πρωταρχικό συστατικό του τελικού προϊόντος. Είναι δυνατή η συνεργασία δύο ή περισσότερων παραγωγών για την οικοτεχνική παραγωγή.

Όροι και προϋποθέσεις μεταποίησης, διακίνησης, διάθεσης και έκθεσης των τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής
1. Μετά την πρωτογενή παραγωγή, σε όλα τα στάδια μεταποίησης, μεταφοράς, διάθεσης και έκθεσης των τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, οι μονάδες τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής συμμορφώνονται προς τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής των κεφαλαίων ΙΙΙ έως και ΧΙΙ του παραρτήματος ΙΙ του Καν. (Ε.Ε) 852/2004, καθώς και τις διατάξεις των  Καν. (Ε.Ε) 178/2002  και 853/2004.
2 Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) συντάσσει και εκδίδει Οδηγούς Ορθής Πρακτικής για τις Μονάδες τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.

Επισήμανση των τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής
1. Η επισήμανση των προσυσκευασμένων ή μη τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν.(Ε.Ε ) 1169/2011 και  του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις κείμενες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις για συγκεκριμένα προϊόντα.

2. Τα προσυσκευασμένα τρόφιμα οικοτεχνικής παρασκευής, πέραν των οριζομένων στην παρ. 1, φέρουν και τον μοναδικό Αριθμό Εγγραφής του υπεύθυνου της μονάδας  τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής στο ΚΗΜΟ.

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Η οικοτεχνία έρχεται…

Με το Ν. 4235/2014 («Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»), που ψηφίστηκε επί Υπουργίας Τσαυτάρη, από την Ελληνική Βουλή τον Φεβρουάριο του 2014, θεσμοθετήθηκαν : α) τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα, β) Αγορές Παραγωγών (Farmers’ Markets) και γ) η οικοτεχνία.
Από την ημέρα της ψήφισης του παραπάνω νόμου σε διάφορες ενημερωτικές εκδηλώσεις και σε εκπαιδεύσεις νέων αγροτών (με εισηγήσεις), αλλά και μέσω της τηλεοπτικής αγροτικής εκπομπής μου, «μάλλιασε η γλωσσά» μου, αλλά δεν κουράστηκα να ζήτω την υπογραφή όλων εκείνων των «γραφειοκρατικών» υπουργικών αποφάσεων που θα επέτρεπαν την ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ λειτουργία των τριών – παραπάνω αναφερόμενων – νεωτερισμών στην Ελληνική γεωργία (κάτι που φυσικά είναι γνωστή από χρόνια πρακτική σε όλο τον κόσμο…).
Ας τα πάρουμε από την αρχή:
Ø  Η Οικοτεχνία είναι η δυνατότητα του κάθε αγρότη παραγωγού να επεξεργάζεται τα προϊόντα του (λαχανικά, φρούτα, δημητριακά, γάλα και άλλα πολλά) και να τα μετασχηματίζει σε προϊόντα μεγαλύτερης αξίας. Ουσιαστικώς, ο αγρότης, αντί να πωλεί την παραγωγή του χύμα ως εμπόρευμα και σε χαμηλή τιμή, μπορεί να την πωλεί ακριβότερα ως τελικό προϊόν.
Ø  Τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα είναι αγροκτήματα παραγωγής φυτικών ή ζωικών προϊόντων, αλλά, ταυτοχρόνως, είναι ανοιχτά σε επισκέψεις καταναλωτών από τους οποίους έχουν πρόσθετα έσοδα, όχι μόνον από την απ’ ευθείας πώληση των προϊόντων τους, αλλά και από πολυποίκιλες δραστηριότητες όπως: εστίαση (μπορούν να σερβίρουν φαγητό), εκπαίδευση των καταναλωτών στην παραγωγή, αθλητικές δραστηριότητες, μουσεία και άλλα. Τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα μπορούν παραλλήλως να έχουν και οικοτεχνική παραγωγή για μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.
Ø  Οι Αγορές Παραγωγών, είναι νέος θεσμός στην Ελλάδα, που φιλοδοξεί να είναι αυτό που έπρεπε να είναι οι λαϊκές αγορές, αλλά στο δρόμο άλλαξαν: να φέρνουν τους παραγωγούς και μόνον σε άμεση επαφή με τους καταναλωτές. Η μεγάλη διαφορά από τις λαϊκές αγορές είναι ότι στις αγορές παραγωγών μπορούν να συμμετέχουν αποκλειστικώς και μόνον παραγωγοί (και μάλιστα παραγωγοί που δεν κατέχουν άδεια λαϊκής) και ότι πρόκειται για αυτοδιοικούμενες οργανώσεις που βγάζουν τους δικούς τους κανονισμούς και αποφάσεις.
Σήμερα λοιπόν, 19 μήνες μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου…. η Ελληνική Πολιτεία υπέγραψε τη σχετική ΥΑ για την οικοτεχνία!!!
Καλώς τηνε κι ας άργησε ………


Μπαντής Αθανάσιος, 27.08.2015

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

ΑΔΥΝΑΤΩ (το ομολογώ)....

Πάνω το οργανόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας (Παραγωγικής Ανασυγκρότησης πλέον…) της (Αγροτικής Υπερδύναμης…) Ελλάδας…. !!!, και κάτω το οργανόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας της αγροτικά ….«υποανάπτυκτης» Αμερικής…


Πάντως, και παρά την πολύχρονη - και κατ’ αποκλειστικότητα - ενασχόληση μου με τα τεκταινόμενα στον αγροτικό τομέα της Ελλάδας μας, ΑΔΥΝΑΤΩ (το ομολογώ) να υπολογίζω πόσες εργατοώρες σπαταλά κάθε Έλληνας αγρότης και κτηνοτρόφος για να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία - χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα – για να δώσει λύση στα προβλήματα που (τις πιο πολλές φορές) η ίδια η γραφειοκρατία γέννησε… 

Μπαντής Αθανάσιος (26.08.2015)

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015

Πότε επιτέλους θα πληρωθούν οι τευτλοπαραγωγοί;