Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009

EUROSTAT: Αυξήθηκε κατά +1% το Ελληνικό αγροτικό εισόδημα (2009), στην 1η πρόβλεψη για τη χρονιά, αλλά είναι μειωμένο κατά -2,4% σε σχέση με το 2005!!

Αύξηση κατά 1% παρουσίασε το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα το 2009 σε σχέση με το 2008, όταν στους «27» διαπιστώθηκε μείωση -12,2%, σύμφωνα με στοιχεία της κοινοτικής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat, που δόθηκαν σήμερα στην δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

Με βάση αυτά τα στοιχεία το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα το 2009 είναι στο 97,6% του μέσου κοινοτικού σε σχέση με το 2005 και στους «27» είναι στο 98,3%.

Οι σημαντικότερες μειώσεις του αγροτικού εισοδήματος σημειώθηκαν στην Ουγγαρία (-35,6%), την Ιταλία (-25,3%) και το Λουξεμβούργο (-25,1%) ενώ αυξήσεις του αγροτικού εισοδήματος σημειώθηκαν εκτός από την Ελλάδα, στην Κύπρο (+1,1%), στη Φιλανδία (+2,6%), στη Μάλτα (+9,6%) και στη Μεγάλη Βρετανία (+14,3%).

Από το www.cotton-net.gr

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009

Που καταντήσαμε! Η Επιτροπή προτείνει μέτρα ώστε οι έλληνες αγρότες να εισπράξουν τις ενισχύσεις στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η κα Mariann Fischer Boel, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, πρότεινε σήμερα σχέδιο ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα θα θέσει σε λειτουργία τα αναγκαία συστήματα που θα επιτρέψουν την καταβολή ενισχύσεων της ΕΕ προς τους αγρότες. Η Ελλάδα ενημέρωσε την Επιτροπή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει επειδή η καθυστερημένη κατάθεση αιτήσεων πληρωμής από τους αγρότες μέσω των συνεταιριστικών τους οργανώσεων καθιστά αδύνατη την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων για το 2009. Τα προβλήματα προκαλούνται από καθυστερήσεις στην εγγραφή της επακριβούς τοποθεσίας των μεμονωμένων αγροτεμαχίων στο νέο σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων το οποίο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά φέτος στην Ελλάδα (ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων). Επειδή οι πληρωμές μπορούν να ξεκινήσουν μόνον όταν έχουν διενεργηθεί όλοι οι έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένων των διασταυρώσεων για τις οποίες πρέπει να έχει περατωθεί η ψηφιοποίηση, έχει ζωτική σημασία να δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία μετά την οποία δεν θα γίνεται δεκτή η κατάθεση, εκ μέρους των αγροτών, αιτήσεων πληρωμής. Προκειμένου να βοηθήσει τους έλληνες αγρότες, η κα Fischer Boel είναι πρόθυμη να προτείνει στην Επιτροπή την παραχώρηση, κατ’ εξαίρεση, επιπλέον περιόδου για την εγγραφή της εν λόγω τοποθεσίας των αγροτεμαχίων. Ως τελική ημερομηνία, απαρεγκλίτως, προτείνεται η 31η Ιανουαρίου 2010. Τα αγροτεμάχια που δεν θα έχουν έως τότε ψηφιοποιηθεί εξαιρούνται από τυχόν πληρωμές για το έτος 2009.

Η Επίτροπος δεν αποδέχεται μια κατάσταση στην οποία μια μειοψηφία αγροτών εμποδίζει την πλειοψηφία να εισπράξει τα χρήματα που δικαιούται. Η προτεινόμενη προσέγγιση αναμένεται να επιτρέψει στην ελληνική διοίκηση να οριστικοποιήσει τις διοικητικές διασταυρώσεις, τους επιτόπιους ελέγχους, καθώς και τους ελέγχους με τηλεανίχνευση, έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2010. Μόλις όλοι οι εν λόγω έλεγχοι έχουν περατωθεί, μπορούν να διενεργηθούν πληρωμές προς τους αγρότες για τα αγροτεμάχια που έχουν ψηφιοποιηθεί και ελεγχθεί.

Το μέτρο αυτό βεβαίως αποτελεί απόλυτη εξαίρεση, η οποία δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον. Για τον λόγο ακριβώς αυτό οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν σταθερότητα ψηφιοποίησης των αγροτεμαχίων πριν ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για το έτος 2010. Αυτό είναι ουσιαστικής σημασίας ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο η κατάθεση αιτήσεων για το 2010, οι έλεγχοι και οι μετέπειτα πληρωμές για τις εν λόγω αιτήσεις. Για τον ίδιο επίσης λόγο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ημερομηνία μετά τις 31 Ιανουαρίου 2010, για τις αιτήσεις που αφορούν το 2009.

Η Επίτροπος κα Fischer Boel ζήτησε επίσης από τον έλληνα υπουργό να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να προσδώσει το συντομότερο δυνατό σαφή και αυστηρό ηγετικό ρόλο στην ελληνική διοίκηση και ειδικότερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ελληνικό οργανισμό πληρωμών.

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Το μέλλον της ΚΓΠ: αγροτική ανάπτυξη

To ενημερωτικό έγγραφο της Σουηδικής Προεδρίας που περιλαμβάνει

σημαντικές ερωτήσεις για τη συζήτηση κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. της 14ης, 15ης και 16ης Δεκεμβρίου 2009

Το μέλλον της ΚΓΠ: αγροτική ανάπτυξη

Οι συζητήσεις του Συμβουλίου σχετικά με το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) είναι υπό εξέλιξη. Άρχισαν τον Σεπτέμβριο του 2008 με τις συζητήσεις του Annecy υπό γαλλική προεδρία και συνεχίστηκαν τον Ιούνιο του 2009 υπό τσεχική προεδρία με τις συζητήσεις του Brno που εστιάστηκαν κυρίως στις άμεσες πληρωμές. Η σουηδική προεδρία θα ήθελε να συνεχίσει τη συζήτηση, με επίκεντρο την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης.

Η ευρωπαϊκή γεωργία και οι αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν σειρά σύνθετων και διασυνδεόμενων προκλήσεων που προκύπτουν από ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Το μέλλον των αγροτικών περιοχών και των επιχειρήσεών τους θα εξαρτηθεί ευρέως από την ικανότητα αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων. Μία από τις προκλήσεις είναι η αλλαγή του κλίματος, που αποτέλεσε το επίκεντρο των συζητήσεων των Υπουργών Γεωργίας κατά την άτυπη συνάντησή τους στο Vaxjo για τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο του 2009. Μια κοινή άποψη που διατυπώθηκε στο Vaxjo ήταν ότι η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της Κοινότητας είναι κατάλληλη για να βοηθήσει τον γεωργικό τομέα να αντιμετωπίσει τα ζητήματα τόσο του μετριασμού όσο και της προσαρμογής.

Άλλες σημαντικές προκλήσεις για την γεωργία είναι για παράδειγμα η καταπόνηση στους φυσικούς πόρους και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και οι δημογραφικές αλλαγές στις αγροτικές περιοχές.

Η ΚΓΠ έχει υποβληθεί σε πολλές μείζονες μεταρρυθμίσεις κατά τα τελευταία 20 έτη. Δυνάμει της μεταρρύθμισης MacSharry το 1992, η ΕΕ άρχισε να αντικαθιστά την στήριξη των τιμών της αγοράς με άμεσες πληρωμές. Στην Ατζέντα 2000, έγινε για πρώτη φορά σαφής διάκριση ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα. Η διαφοροποίηση, η οποία κατέστη υποχρεωτική ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης του 2003, επέτρεψε την αυξημένη μεταφορά κεφαλαίων από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα. Αυτή η μεταφορά εντάθηκε περαιτέρω με το ≪Τσεκ απ≫ της κοινής γεωργικής πολιτικής, όπου συνδέθηκε με ορισμένες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή γεωργία και τις αγροτικές περιοχές, μεταξύ άλλων την αλλαγή του κλίματος, την ανανεώσιμη ενέργεια, την διαχείριση του ύδατος, την βιοποικιλότητα και την αναδιάρθρωση του γαλακτοκομικού τομέα. Σταδιακά αυξήθηκε η βαρύτητα και η σημασία της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης.

Οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία όσον αφορά το κλίμα, τα βιοφυσικά χαρακτηριστικά και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. \ς εκ τούτου είναι σημαντική η συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διαμορφωθεί καλύτερα η πολιτική για τις αγροτικές περιοχές ώστε να είναι αρκετά ελαστική για να αντιμετωπίζει τις παγκόσμιες προκλήσεις λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα τις ευρέως ποικίλλουσες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές συνθήκες ή ανάγκες. Προκειμένου η πολιτική να είναι όσο το δυνατό περισσότερο στοχοθετημένη και αποτελεσματική, θα πρέπει να σχεδιάζεται στο πλέον κατάλληλο επίπεδο: ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό. Το ζήτημα της ευθύνης πρέπει να τεθεί προκειμένου να σχεδιασθεί μία πολιτική αγροτικής ανάπτυξης που να μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις. Η στρατηγική προσέγγιση, ένα κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης καθώς και μία κοινή δημοσιονομική ευθύνη μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν σε μια στοχοθετημένη και οικονομικά αποδοτική πολιτική.

Επιπλέον, μολονότι έχουν ήδη επιτευχθεί πολλά για τη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών, υπάρχει πεδίο για περαιτέρω απλούστευση τόσο του κανονιστικού πλαισίου σε κοινοτικό επίπεδο όσο και στην μηχανισμό παροχής σε εθνικό επίπεδο. Όλες οι δυνατότητες για την επίτευξή της χωρίς απώλειες στα οφέλη της πολιτικής πρέπει να αναλυθούν και να συζητηθούν ενδελεχώς.

Ερωτήσεις:

  1. Ποιες μελλοντικές προκλήσεις θεωρείτε ότι θα συνδέονται περισσότερο με την ευρωπαϊκή γεωργία και τις αγροτικές περιοχές;
  2. Ποιες αλλαγές απαιτούνται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης προκειμένου να αντιμετωπισθούν αυτές οι προκλήσεις, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της επικουρικότητας και αναλογικότητας;
  3. Ποιες βελτιώσεις είναι απαραίτητες ώστε να καταστεί η πολιτική απλούστερη, πλέον στοχοθετημένη και οικονομικά αποδοτικότερη;


Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

Προσυπογράφω

Προτροπή για δράση πάνω στην κλιματική αλλαγή από 57 εφημερίδες
Με κοινό κύριο άρθρο τους, 57 εφημερίδες σε 45 χώρες θέτουν προ των ευθυνών τους τους παγκόσμιους ηγέτες ενόψει της Συνόδου για το κλίμα στην Κοπεγχάγη.

Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μία έκτακτη κατάσταση και εάν δεν συνδυασθούμε ώστε να αναλάβουμε αποφασιστική δράση οι κλιματικές αλλαγές θα καταστρέψουν τον πλανήτη, τονίζεται σε κοινό κύριο άρθρο, που δημοσιεύεται σήμερα σε εφημερίδες σε 45 χώρες.

Οι 56 εφημερίδες τονίζουν πως αποφάσισαν την πρωτόγνωρη αυτή ενέργεια να ενώσουν τις φωνές τους προκειμένου να καλέσουν τους παγκόσμιους ηγέτες «να κάνουν την ορθή επιλογή» κατά τη Σύνοδο της Κοπεγχάγης για το κλίμα.

«Οι πολιτικοί στην Κοπεγχάγη έχουν τη δύναμη να καθορίσουν την κρίση της Ιστορίας για την παρούσα γενεά: είτε πως υπήρξε μία γενεά που βρέθηκε ενώπιον μίας πρόκλησης και ύψωσε το ανάστημά της, είτε μία τόσο ηλίθια που ενώ έβλεπε κατάματα την καταστροφή δεν έκανε το παραμικρό για να την αποτρέψει», τονίζεται στο κείμενο.

«Οι κλιματικές αλλαγές έχουν προκληθεί και σωρεύονται από αιώνων, έχουν συνέπειες που θα διαρκέσουν για πάντα και οι προοπτικές μας για να την χαλιναγωγήσουμε θα καθορισθούν εντός των επομένων 14 ημερών», προστίθεται στην ολοσέλιδη καταχώρηση.

Το κύριο άρθρο δημοσιεύεται σε 20 γλώσσες, περιλαμβανομένης της ρωσικής, της κινεζικής και της αραβικής, σε εφημερίδες όπως η Guardian του Λονδίνου, η γαλλική Le Monde, η Toronto Star, η Gulf Times, η Botswana Guardian και η Miami Herald.

«Αυτός δεν πρέπει να γίνει ένας πόλεμος ανάμεσα στον πλούσιο και φτωχό κόσμο, ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή. Οι κλιματικές αλλαγές πλήττουν τους πάντες και θα πρέπει να επιλυθούν από όλους μας» .

Οι μεγαλύτερες εφημερίδες της Αυστραλίας δεν δημοσίευσαν τελικά το κοινό κύριο άρθρο.

«Επικροτούμε την παγκόσμια πρωτοβουλία της Guardian», αναφέρει σήμερα η εφημερίδα της Μελβούρνης The Age που προσθέτει «Στην «The Age» αποφασίσαμε ότι είναι σημαντικό να εκθέσουμε τις δικές μας προτάσεις, να είμαστε συνεπείς και εν μέρει εξαιτίας των υπαινιγμών για το ζήτημα στην Αυστραλία» .

Η βρετανική εφημερίδα Guardian έγραψε ότι οι αυστραλιανές εφημερίδες υπαναχώρησαν στη δέσμευσή τους να δημοσιεύσουν το ίδιο κύριο άρθρο αφότου το αντιπολιτευόμενο Κόμμα των Φιλελευθέρων εξέλεξε για ηγέτη του τον σκεπτικιστή στο θέμα της κλιματικής αλλαγής Τόνι Άμποτ.

Ο πρωθυπουργός Κέβιν Ραντ προσφέρθηκε να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 5%, στο 25%, σε σχέση με ανάλογες δεσμεύσεις των υπόλοιπων χωρών που θα λάβουν μέρος στη διάσκεψη.

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

Εξέλιξη της ευρωπαϊκής βαμβακοκαλλιέργειας (1982-2009)Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

H διακύμανση των τιμών παραγωγού αγελαδινού γάλακτος στην Ελλάδα και την ΕΕ-25 (από Ιαν-2006 έως Σεπ-2009)Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

Στατιστικά στοιχεία για την καλλιέργεια του βαμβακιού στην Ελλάδα
Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

Μαζί αλλάζουμε - Μαζί κερδίζουμε ή Γιατί στηρίζω Ντόρα Μπακογιάννη

Μαζί αλλάζουμε - Μαζί κερδίζουμε

ή

Γιατί στηρίζω Ντόρα Μπακογιάννη

Κάλεσα τη Ντόρα Μπακογιάννη να θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου της ΝΔ, υπέγραψα από τους πρώτους τη στήριξη της υποψηφιότητάς της, στήριξα τη Ντόρα Μπακογιάννη από την πρώτη στιγμή της προσπάθειάς της, και συνεχίσω να τη στηρίζω.

Βρίσκομαι, από την πρώτη στιγμή, στο πλευρό της, σε αντίθεση με μερικούς «πονηρούς» που κρύβουν την προτίμησή τους, προσπαθώντας να «ψαρέψουν σε θολά νερά», πατώντας «σε δύο βάρκες συγχρόνως»…

Είμαι αντίθετος σε αυτούς, που παριστάνοντας τον - δήθεν αντικειμενικό - «κριτή» ενός «πολιτικού talent show» ή ενός «πολιτικού x-factor», δηλώνουν ότι θέλουν «πρώτα να ακούσουν τους υποψηφίους και μετά να αποφασίσουν…»

Απίστευτη υποκρισία! Κάνουν σα να μην ξέρουν τους υποψήφιους, σα να μη γνωρίζουν τη δράση τους, την πορεία τους, τη διαδρομή τους, τα λάθη τους …

Είναι αυτοί οι οποίοι όταν συμμετέχουν οι ίδιοι στις εκλογές, ως υποψήφιοι για οποιοδήποτε αξίωμα, «πλησιάζουν» κόσμο, θέλουν στήριξη, ζητούν υποστήριξη, κυνηγούν το «χρίσμα» … ζητούν από τους πολίτες «να πάρουν θέση»…

Είναι αυτοί που πολεμούν λυσσαλέα την πρόταση της Ντόρας Μπακογιάννη, «για την ενίσχυση του ρόλου των μελών του κόμματος».

Είμαι αντίθετος σε αυτούς που φοβούνται τη «βάση» μας, και δεν θέλουν τις προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη των υποψηφίων βουλευτών.

Είμαι αντίθετος σε αυτούς που τρέμουν στην ιδέα πως την «επιλογή των εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης θα την αποφασίζει η βάση» και όχι η «καμαρίλα» της Ρηγίλλης …

Στέκομαι δίπλα στη Ντόρα Μπακογιάννη επειδή ήταν πάντα δίπλα μας, στους αγώνες της ΜΑΚΙ, της ΟΝΝΕΔ, της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, γιατί ενώνει, γιατί αγωνίστηκε και συνεχίζει να αγωνίζεται για την παράταξη, γιατί δεν φυγομάχησε ποτέ, γιατί δίνει προοπτική στην παράταξη και ελπίδα στον τόπο μας…

Στηρίζω τη Ντόρα Μπακογιάννη γιατί θέλω ένα κόμμα που θα είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη χώρα, με ισχυρές δυνατότητες παρέμβασης …

Στηρίζω τη Ντόρα Μπακογιάννη γιατί θέλω μία ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σύγχρονη και ευρωπαϊκή !

Στηρίζω τη Ντόρα Μπακογιάννη γιατί θέλω μία ΜΕΓΑΛΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ! Γρήγορα, σίγουρα, δυνατά!

Τώρα όμως όλοι κατάλαβαν και γιατί «κάποιοι» είναι “απέναντι”!

Μπαντής Αθανάσιος

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009

Μειωμένες κατά 7 λεπτά/κιλό οι τιμές του αγελαδινού γάλακτος στην Ελλάδα, με στοιχεία της Ε.Ε. (Σεπ. 2008/Σεπ. 2009)Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

Eρώτηση

To κόμμα: ίδιο.
Tο καταστατικό: ίδιο
Tο 2004: θρίαμβος
Tο 2009: συντριβή.
Τα πρόσωπα: ίδια!

Όλοι θέλουν να αλλάξουν το κόμμα, να αλλάξουν το καταστατικό κ.α.
Τα πρόσωπα θα τα αλλάξουν;
Ποια θα είναι να «νέα» πρόσωπα που θα εφαρμόσουν τις νέες ιδέες;...
Εξάλλου, όπως λένε στα μέρη μας: «παλιός γάιδαρος καινούρια περπατησιά δε μαθαίνει» (ή για τους αγγλομαθείς: Can't teach an old dog new tricks)

Μπαντής Αθανάσιος

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2009

Δείτε την Ντόρα Μπακογιάννη να μας απαντά στην ερώτηση που της θέσαμε για τις ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στο www.dorabak.gr‏

Η Ερώτηση μας:
ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΕΡΡΕΣ): Είναι πια αποδεκτό ότι οι δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελούν μονόδρομο. Ποια μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έλαβε η χώρα μας κατά την περίοδο 2004-09? Είναι αυτά αρκετά? Εάν όχι, ποια νέα μέτρα προτίθεστε να λάβετε στο μέλλον?


Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

Τελευταία στο «Δείκτη διαφάνειας» των αγροτικών κοινοτικών ενισχύσεων η Ελλάδα, σύμφωνα με το farmsubsidy.org

Transparency Index (http://farmsubsidy.org/transparency/)

Country

Score

Country

Score

Sweden

92%

Italy

49%

Denmark

91%

Poland

47%

United Kingdom

91%

Germany

47%

Slovenia

74%

Finland

46%

Czech

74%

France

46%

Estonia

74%

Spain

44%

Lithuania

68%

Latvia

43%

Belgium

66%

Cyprus

39%

Romaina

58%

Ireland

35%

Portugal

54%

Bulgaria

28%

Austria

51%

Netherland

28%

Luxembourg

51%

Hungary

26%

Slovakia

50%

Malta

25%Greece

25%

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2009

Για το μέλλον του Ευρωπαϊκού (και του Ελληνικού) γεωργικού τομέα…

Στις 3 Σεπτεμβρίου o José Manuel Barroso, παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις «Πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Επιτροπή», στην ουσία δηλαδή κατέθεσε σε όλους τους Ευρωπαίους Πολίτες, τις σκέψεις του και τις προτεραιότητές του για το μέλλον της Ευρώπης, μέσα από την κρίση.

Μεταξύ αυτών ανέφερε για τον γεωργικό τομέα και τα εξής (λιγοστά μεν, περιεκτικά δε):

«….Η Ευρώπη έχει μακραίωνη ιστορία ως παραγωγός αγροτικών προϊόντων - ιστορία για την οποία είναι υπερήφανη. Χάρη στις προσπάθειες των γεωργών της, στην εφαρμογή κοινής πολιτικής και στις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην τεχνολογία, την εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη της αγοράς, η EE δεν έχει εξασφαλίσει απλώς διατροφική επάρκεια, αλλά έχει καταστεί σημαντικός εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων. Η γεωργία θα συνεχίσει να καταλαμβάνει σημαντική θέση στη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρώπης, όχι μόνον όσον αφορά την επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της υπαίθρου, αλλά και για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων, όπως η αλλαγή του κλίματος, με παράλληλη εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου ζωής για τους αγρότες.

Χρειάζεται όμως να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Όπως ακριβώς η κοινή γεωργική πολιτική κατά τα τελευταία χρόνια αποδείχθηκε ικανή να εξελίσσεται, υπάρχει η ανάγκη να αποφασίσουμε για τις μελλοντικές ανάγκες και για τον ρόλο που θα διαδραματίσουν η γεωργία και η ανάπτυξη της υπαίθρου στις προσπάθειες για την υλοποίηση του οράματος της EE για το 2020, ώστε να προσαρμοσθούν οι δημόσιες επενδύσεις και οι προσπάθειες υπέρ της καινοτομίας για να συμβάλουν στην επίτευξη μιας ακμάζουσας αγροτικής οικονομίας….»

Και όσο για το που θα μοιραστούν και πως θα κατανεμηθούν τα ποσά του Κοινοτικού Προϋπολογισμού ο Barroso δεν αποσαφηνίζει και πολλά, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Επιπλέον, θα πρέπει να διαμορφώσουμε εκ νέου τον προϋπολογισμό της ΕΕ για να ανταποκριθούμε στις νέες προτεραιότητες. Αυτό θα απαιτήσει τη ριζική μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το καθοριστικό σημείο για αυτή τη μεταρρύθμιση θα είναι η εκπόνηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014+. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την επικείμενη αναθεώρηση του προϋπολογισμού ως βάθρο για αυτή την προσπάθεια.»

Δηλαδή μεταρρύθμιση θα χρειαστεί, αλλά προς τα πού θα κινηθεί; Θα συνεχίσουν να «μοιράζονται» ως αγροτικές ενισχύσεις το 45% του κοινοτικού προϋπολογισμού ή όχι;

Κι όσο για τα εμπόδια, αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά, και στον Barroso, που διαπιστώνει:

«Ο σχεδιασμός του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου δεν θα είναι εύκολος διότι παρόλο που όλοι συμφωνούν σε θεωρητικό επίπεδο για την ανάγκη μεταρρύθμισης, μόλις στις συζητήσεις γίνει λόγος για συγκεκριμένα μέτρα, φαίνεται ότι υφίστανται ισχυρές τάσεις υπέρ της ισχύουσας κατάστασης.»

Για το μέλλον, τελικώς, όλοι ενδιαφέρονται αλλά μάλλον με το παρελθόν είναι ερωτευμένοι…

Μπαντής Αθανάσιος
Γεωπόνος-Ειδικός αναλυτής

Υστερόγραφο:

Το πόσο σημαντικός είναι για κάποιους ο αγροτικός τομέας, φάνηκε και στα περίφημα debates, όταν καμία ερώτηση δεν αφορούσε τον αγροτικό τομέα…

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2009

To 13,4% των αρδευόμενων εκτάσεων της Ε.Ε. είναι ΕλληνικόΚυριακή, 9 Αυγούστου 2009

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή γεωργική παραγωγή

Οι κλιματικές αλλαγές θα έχουν πολύπλοκες επιδράσεις στις βιοφυσικοχημικές διεργασίες που στηρίζουν τα γεωργικά συστήματα, με συγχρόνως αρνητικές και θετικές συνέπειες στις διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 στην ατμόσφαιρα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες, οι μεταβολές της τυπολογίας των εποχικών και ετήσιων κατακρημνισμάτων [=το νερό που φτάνει από την ατμόσφαιρα στο έδαφος με οποιαδήποτε μορφή, είτε είναι υγρή (βροχή, δροσιά, βροχοομίχλη), είτε στερεή (χαλάζι, χιόνι, πάχνη), είτε είναι αέρια (υδρατμοί)], καθώς και της συχνότητας των ακραίων φαινομένων θα επηρεάσουν τον όγκο, την ποιότητα και τη σταθερότητα της παραγωγής τροφίμων και το φυσικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται η γεωργία. Οι κλιματικές διακυμάνσεις θα έχουν επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων, στους επιβλαβείς οργανισμούς, στις ασθένειες και στα εδάφη, γεγονός που θα οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές των συνθηκών γεωργικής και ζωικής παραγωγής. Σε ακραίες περιπτώσεις, η υποβάθμιση των γεωργικών οικοσυστημάτων μπορεί να προκαλέσει απερήμωση, με αποτέλεσμα την πλήρη απώλεια της παραγωγικής ικανότητας της συγκεκριμένης γης.

Βραχυπρόθεσμα, η συχνότητα και η ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων και οι εποχικές μεταβολές της τυπολογίας των κατακρημνισμάτων είναι οι παράγοντες που ενδέχεται να έχουν τις σοβαρότερες συνέπειες για τη γεωργία. Υπάρχουν σημαντικές γεωγραφικές διακυμάνσεις όσον αφορά τις αναμενόμενες κλιματικές συνθήκες κατά τον εικοστό πρώτο αιώνα. Σε ορισμένες περιοχές, θα σημειωθούν συγχρόνως αρνητικές και θετικές επενέργειες, με άγνωστα καθαρά αποτελέσματα, καθώς δεν είναι ακόμη καλά κατανοητές οι αντιδράσεις των καλλιεργειών στις κλιματικές διακυμάνσεις. Αν και η αλλαγή του κλίματος είναι παγκόσμιο φαινόμενο, οι τοπικές της επιπτώσεις ποικίλλουν. Οι συνολικές καθαρές επιπτώσεις στις δραστηριότητες των γεωργικών εκμεταλλεύσεων θα διαφέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ των τύπων εκμεταλλεύσεων μιας ίδιας περιοχής.

Φυτική παραγωγή

Ορισμένες πτυχές της αλλαγής του κλίματος, όπως η άνοδος της θερμοκρασίας, η αύξηση της φωτοσύνθεσης λόγω της αυξημένης παρουσίας διοξειδίου του άνθρακα στον ατμοσφαιρικό αέρα και οι παρατεταμένες καλλιεργητικές περίοδοι, ενδέχεται να έχουν ελαφρώς θετικές επενέργειες στην παραγωγικότητα των αροτραίων καλλιεργειών σε ορισμένες περιοχές. Στις βόρειες περιοχές και χώρες της Ε.Ε., είναι πιθανό να αυξηθούν οι αποδόσεις και να διευρυνθεί το φάσμα των καλλιεργούμενων ειδών, αλλά τα οφέλη αυτά θα προκύψουν μόνο σε περίπτωση χαμηλής αύξησης της θερμοκρασίας και είναι άκρως αβέβαια. Η περαιτέρω θέρμανση θα έχει όλο και πιο βλαβερές επιπτώσεις, επειδή η ανάπτυξη και η απόδοση των φυτών εξαρτώνται από τις οριακές τιμές της θερμοκρασίας που συνδέονται με τα βασικά αναπαραγωγικά στάδια. Η επιτάχυνση του κύκλου καλλιέργειας μπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις στο φορτίο και στην ποιότητα των σπόρων.

Μπορεί να αναμένεται ότι η αυξημένη ετήσια και εποχική μεταβλητότητα των βροχοπτώσεων θα έχει διάφορες αρνητικές επιπτώσεις, όπως μείωση των θερινών βροχοπτώσεων στο νότιο τμήμα της Ε.Ε. και αύξηση της έντασης των χειμερινών βροχοπτώσεων στο κεντρικό και το βόρειο τμήμα της Ε.Ε. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως οι καύσωνες και η ξηρασία, ενδέχεται να διαταράξουν σοβαρά την παραγωγή, ιδίως κατά τις κρίσιμες φάσεις της ανάπτυξης των καλλιεργειών.

Η παραγωγή λαχανικών επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα νερού ή ακόμη και από μικρότερες πιέσεις οφειλόμενες σε θερμοκρασίες εκτός του βέλτιστου πεδίου τιμών, γεγονός που καθιστά αυτό το είδος παραγωγής ιδιαίτερα ευάλωτο στις κλιματικές αλλαγές.

Για τις πολυετείς καλλιέργειες, τα ακραία φαινόμενα αντιπροσωπεύουν σοβαρό κίνδυνο, δεδομένου ότι μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα παραγωγής για διάστημα πολλών ετών. Πολλά οπωροφόρα δέντρα είναι ευπαθή στους εαρινούς παγετούς κατά την περίοδο ανθοφορίας και οι χειμερινές θερμοκρασίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγικότητα. Δεδομένου ότι η άνοδος της θερμοκρασίας θα επισπεύσει τόσο την εμφάνιση των τελευταίων εαρινών παγετών όσο και την ανθοφορία, ο κίνδυνος ζημιών είναι πιθανό να παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητος. Ο κίνδυνος ζημιών λόγω πρώιμων φθινοπωρινών παγετών είναι πιθανό να μειωθεί, ενώ θα αυξηθούν μάλλον οι ανάγκες σε νερό. Αναμένεται να αυξηθούν οι συνδεόμενες με επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες δυσκολίες.

Στις επιπτώσεις στον τομέα του κρασιού περιλαμβάνονται ο υψηλότερος κίνδυνος παγετού, η συντόμευση της περιόδου ωρίμανσης, η λειψυδρία που μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβλαβής στο στάδιο της ωρίμανσης, και η αλλαγή της τυπολογίας των επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών. Η γεωγραφική ζώνη της Ευρώπης που προσφέρεται για την οινοπαραγωγή και την ελαιοπαραγωγή ενδέχεται να επεκταθεί βόρεια και ανατολικά. Στις σημερινές περιοχές παραγωγής, είναι πιθανό να σημειωθεί μεγαλύτερη διακύμανση της παραγωγής φρούτων.

Ζωική παραγωγή

Οι ξηρότερες συνθήκες και η άνοδος των θερμοκρασιών θα επηρεάσουν τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες με διάφορους τρόπους και θα έχουν επιπτώσεις στην υγεία και στην καλή διαβίωση των ζώων. Η επίδραση της αλλαγής του κλίματος στον κτηνοτροφικό τομέα είναι σύνθετη λόγω της ευρείας ποικιλότητας των συστημάτων παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η υπερθέρμανση και τα ακραία φαινόμενα, όπως οι καύσωνες, θα έχουν άμεσες επιπτώσεις στην υγεία των ζώων, στην ανάπτυξη και στην παραγωγή, καθώς και στην αναπαραγωγή. Θα προκύψουν επίσης έμμεσες επενέργειες από τις μεταβολές στην παραγωγικότητα των βοσκότοπων και των κτηνοτροφικών καλλιεργειών, οι οποίες θα επηρεάσουν και την κατανομή των ζωικών ασθενειών.

Ενδέχεται να γίνουν αισθητές ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στα συστήματα εκτατικής βόσκησης, τα οποία εξαρτώνται άμεσα από τις κλιματικές συνθήκες για την παροχή ζωοτροφών και χώρων στέγασης. Στις μεσογειακές περιοχές, η άνοδος της θερμοκρασίας και η ανεπάρκεια θερινών βροχοπτώσεων θα συντομεύσουν την περίοδο βόσκησης και θα μειώσουν την παραγωγή χορτονομής υποβαθμίζοντας και την ποιότητά της. Στις υγρές περιοχές της βορειοδυτικής Ευρώπης, μια μέτρια άνοδος των θερμοκρασιών μπορεί ωστόσο να ωφελήσει τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες, βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, λόγω της αύξησης της παραγωγικότητας των βοσκότοπων.

Προσαρμογή

Τα μέτρα προσαρμογής του γεωργικού τομέα κυμαίνονται από τεχνολογικές λύσεις και αναπροσαρμογές της διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή των γεωργικών δομών έως πολιτικές αλλαγές, όπως σχέδια προσαρμογής.

Βραχυπρόθεσμα, μπορεί να επαρκέσει η αυτόνομη προσαρμογή σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης μακροπρόθεσμα όμως, θα χρειαστούν τεχνολογικές και διαρθρωτικές αλλαγές.

Γι αυτό θα απαιτηθεί η χάραξη στρατηγικών που θα βασίζονται στην ανάλυση των τοπικών και περιφερειακών συνθηκών.

Πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτές, αμέσως!

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

G8: Με το βλέμμα στη γεωργία της Αφρικής. To "αγροτικό κέντρο βάρους" μετατοπίζεται στη "μαύρη ήπειρο"

Είκοσι δισεκατομμύρια δολάρια, πέντε περισσότερα απ’όσα αναμένονταν, δεσμεύτηκαν να διαθέσουν οι G8 (ΗΠΑ, Ρωσία, Καναδάς, Ιαπωνία, Ιταλία, Γερμανία, Βρετανία και Γαλλία) μέσα στα επόμενα τρία χρόνια για την ενίσχυση των αγροτικών επενδύσεων, με στόχο να μπορέσουν τα φτωχά κράτη να αναπτύξουν την εγχώρια γεωργία, ώστε να εξαρτώνται λιγότερο από την παροχή βοήθειας από το εξωτερικό.

Από αυτά, τα 3,5 δισ. δολάρια θα τα προσφέρουν οι ΗΠΑ. Το πακέτο ενίσχυσης των αγροτικών επενδύσεων τίθεται στο πλαίσιο μιας νέας, πιο μακροπρόθεσμης στρατηγικής που προωθούν οι ΗΠΑ για την καταπολέμηση της πείνας στα φτωχά κράτη, με στόχο να καταστούν πιο αυτάρκη, αντί να εξαρτώνται από την επισιτιστική βοήθεια που τους αποστέλλουν οι πλούσιες χώρες.

«Δεν υπάρχει λόγος η Αφρική να μην είναι αυτάρκης σε σχέση με τα τρόφιμα", όπως δήλωσε ο Μπαράκ Ομπάμα, προσθέτοντας ότι οι συγγενείς του στην Κένυα ζουν «σε χωριά όπου η πείνα είναι μία πραγματικότητα», αν και στους ίδιους δεν λείπει το φαγητό.

«Η βοήθεια σε τρόφιμα είμαι αναγκαία γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πλήττονται από ξηρασία, πλημμύρες, συγκρούσεις και αυτό που χρειάζονται είναι φαγητό για να φάνε αμέσως», όπως είπε ο Ζακ Ντιουφ, επικεφαλής του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. «Αλλά όταν πρέπει να θρέψουμε ένα δισεκατομμύρια ανθρώπους, πρέπει να τους βοηθήσουμε να παράγουν το δικό τους φαγητό».

Οι G8 συνομιλούν σήμερα με Αφρικανούς ηγέτες, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φτωχότερες χώρες να βρίσκονται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων κατά την τελευταία ημέρα της συνόδου.

«Εξακολουθούμε να ανησυχούμε έντονα για την παγκόσμια διατροφική ασφάλεια, τις επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και τη δραματική αύξηση των τιμών των τροφίμων πέρυσι, που έπληξε τις χώρες και επιδείνωσε τη φτώχεια και την πείνα», όπως αναφέρεται στη διακήρυξη των συμμετεχόντων στη σύνοδο.

Οι G8 αναμένεται επίσης να επιχειρήσουν να απαντήσουν στις κατηγορίες ότι αθετούν τις δεσμεύσεις τους ως προς την παροχή βοήθειας. Στη σύνοδο του Γκλενίγκλς το 2005 είχαν υποσχεθεί να αυξήσουν τη βοήθεια προς στα φτωχά κράτη κατά 50 δισ. δολάρια. «Το βασικό μήνυμά μας θα είναι να ζητήσουμε από τους G8 να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους», όπως είπε στο Reuters ο πρωθυπουργός της Αιθιοπίας Μέλες Ζενάουι.

Οι ηγέτες της Αιθιοπίας, της Αλγερίας, της Αγκόλας, της Αιγύπτου, της Λιβύης, της Νιγηρίας, της Σενεγάλης και της Νότιας Αφρικής θα συνομιλήσουν σήμερα με τους G8, με αντικείμενο της ασφάλεια των τροφίμων, τη γεωργία, αλλά και το αίτημά τους για αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκαλούν οι κλιματικές αλλαγές.

Κύριο αντικείμενο των συζητήσεων αποτέλεσε η κλιματική αλλαγή, με τους ηγέτες αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών να συμφωνούν στο περιορισμό της ανόδου της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου από το 1900. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ πάντως δήλωσε ότι οι G8 δεν είχαν κάνει αρκετά, προτρέποντας τους ηγέτες να θέσουν ενδιάμεσους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Μπαντής Αθανάσιος
www.cotton-net.gr

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2009

Η πορεία των διεθνών τιμών των λιπασμάτων (Πηγη:Παγκόσμια Τράπεζα)H πορεία των διεθνών τιμών ρυζιού (Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα)

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2009

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. σχετικά με τις επιδοτήσεις μετά το 2013

Σύντομο ιστορικό

1. Στις 2 Ιουνίου 2009, κατά την άτυπη σύνοδο των υπουργών Γεωργίας στο Μπρνό (Τσεχική Δημοκρατία), τα κράτη μέλη αντάλλαξαν απόψεις ως προς την «Κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2013: Το μέλλον των άμεσων πληρωμών».

2. Η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας, κατά τις συνεδριάσεις της στις 8 και 15 Ιουνίου 2009, βάσει κειμένου που εκπόνησε και επανεξέτασε η Προεδρία, συνέταξε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως προς το «Μέλλον της Κοινής γεωργικής πολιτικής μετά το 2013: άμεσες πληρωμές».

3. Η Τσέχικη Προεδρία κάλεσε ως εκ τούτου το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. να εγκρίνει τα παρακάτω συμπεράσματα.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας σχετικά με
«Το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2013: άμεσες πληρωμές»

Με βάση τις συζητήσεις που ξεκίνησαν υπό τη γαλλική Προεδρία σχετικά με τον καλύτερο τρόπο προετοιμασίας της ΚΓΠ του μέλλοντος, το Συμβούλιο συνέχισε να εστιάζει την προσοχή του στη διαμόρφωση της ΚΓΠ μετά το 2013, με ιδιαίτερη έμφαση στο μέλλον του συστήματος άμεσων πληρωμών.

Οι συζητήσεις για το μέλλον των άμεσων πληρωμών έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της δέσμευσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής να εξετάσουν διεξοδικά, με την επιφύλαξη των νέων Δημοσιονομικών Προοπτικών για το μετά το 2013 διάστημα(1), τις δυνατότητες ανάπτυξης του συστήματος άμεσων πληρωμών στην Κοινότητα και διόρθωσης του διαφορών του επιπέδου των άμεσων πληρωμών μεταξύ κρατών μελών(2).

Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική, περιλαμβανομένου του συστήματος άμεσων πληρωμών όπως έχει αναπτυχθεί, βοήθησε τους γεωργούς της ΕΕ να προσαρμοσθούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς, μεταξύ άλλων σε εποχές οικονομικής κρίσης, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας και να προωθήσουν τη βιώσιμη γεωργία σε ολόκληρη την ΕΕ.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στον τομέα της γεωργίας μετά το 2013, το Συμβούλιο θεωρεί ότι κάθε μελλοντικό σύστημα άμεσων πληρωμών θα πρέπει να είναι θεμιτό και δίκαιο, αποτελεσματικό, απλό στην εφαρμογή του, επαρκώς ευέλικτο, και να αιτιολογείται και να εξηγείται ευχερώς(3). Σε αυτό το πλαίσιο, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να εξετασθούν εναλλακτικές λύσεις προς τις ιστορικές περιόδους και δεδομένα αναφοράς(4) που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος, πρέπει να αξιολογηθεί ο ρόλος των άμεσων πληρωμών στην ενίσχυση του εισοδήματος και της επιβράβευσης της παροχής δημοσίων αγαθών(5), να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες στα κράτη μέλη και /ή περιοχές και/ή ορισμένους τομείς, καθώς και αυτές των νέων αγροτών και να εξασφαλισθεί η συνολική συνοχή του συστήματος με την υπόλοιπη ΚΓΠ.

Η επίτευξη ορθής ισορροπίας για τη μελλοντική ΚΓΠ αποτελεί προτεραιότητα και θα απαιτηθούν περαιτέρω συζητήσεις και εις βάθος ανάλυση. Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει επομένως την πρόθεσή του να συνεχίσει τις εργασίες σχετικά με τη μελλοντική ΚΓΠ οι οποίες, κατά την προσεχή σουηδική Προεδρία, θα έχουν ως επίκεντρο την αγροτική ανάπτυξη. Το Συμβούλιο χαιρετίζει περαιτέρω την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει ανακοίνωση στο Συμβούλιο το 2010 και στη συνέχεια νομοθετικές προτάσεις το 2011 μαζί με τις προτάσεις για τις Δημοσιονομικές Προοπτικές(6).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

(1) Aναφορά στον μελλοντικά μειωμένο αγροτικό προϋπολογισμό, απόρροια και της διεύρυνσης της Ε.Ε.

(2) Aναφορά στην «περιφερειοποίηση»

(3) Οι αναγνώστες μας είναι σε γνώση αυτού που από το 2002 έχω ονομάσει «κοινωνική νομιμοποίηση των επιδοτήσεων»

(4) Παραμένει ο μεγάλος «άγνωστος Χ»

(5) Aναφορά στην φιλοπεριβαλλοντική διάσταση της ΚΓΠ

(6) Είναι κάτι περισσότερο από σίγουρο ότι το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τις προτάσεις της για τη «νεώτερη» ΚΑΠ που θα ισχύσει από το 2013 μέχρι το 20….


Μπαντής Αθανάσιος
Γεωπόνος-Ειδικός αναλυτής
www.cotton-net.gr

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2009

Εκλογίκευση, με κατακόρυφη πτώση τιμών, στη διεθνή αγορά λιπασμάτων

Κατακόρυφη πτώση των διεθνών τιμών λιπασμάτων αποτυπώνεται στα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Παγκόσμια Τράπεζα.
Μέσα σε ένα χρόνο οι τιμές του DAP έπεσαν από τα 1.200 δολάρια ο τόνος στα 300 δολάρια ο τόνος.
Πτωτική τάση στις τιμές του Χλωριούχου Καλίου, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.www.cotton-net.gr

Τρίτη, 12 Μαΐου 2009

Ενημέρωση των καπνοπαραγωγών της Τερπνής μετά από πρόσκληση του Καπνικού Συνεταιρισμού "ΒΙΣΑΛΤΗΣ"

Αποτέλεσε για μένα ιδιαίτερη χαρά και τιμή η πρόσκληση του Καπνικού Συνεταιρισμού "ΒΙΣΑΛΤΗΣ" και του Προέδρου του κ. Μ. Τσερβίστα να ενημερώσω τους καπνοπαραγωγούς-μέλη του, μαζί με το συνάδελφο γεωπόνο κ. Δ.Κογιομτζή, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τερπνή, τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2009.

Στιγμιότυπα από τη συγκέντρωση ενημέρωσης των καπνοπαραγωγών

Δευτέρα, 4 Μαΐου 2009

"Γιορτή Σπαραγγιού" στο Νεοχώρι Σερρών του Δήμου Στρυμόνα

ΓΙΟΡΤΗ ΣΠΑΡΑΓΓΙΟΥ

Πρόσκληση
Σας προσκαλούμε στη γιορτή σπαραγγιού το Σάββατο 9 Μαΐου και ώρα 19.00 στο ΔΔ Νεοχωρίου (στον αύλειο χώρο του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου).

Ελάτε στο χωριό που παράγει το σπαράγγι, σε μία μεγάλη γιορτή με πολλές εκπλήξεις και πλούσια εδέσματα που γίνονται με σπαράγγι.

Δοκιμάστε εκλεκτές νοστιμιές που η γεύση τους θα σας εκπλήξει πολύ – πολύ ευχάριστα. Απολαύστε πρωτόγνωρες γευστικές εμπειρίες και γνωρίστε εμπνευσμένες συνταγές με σπαράγγι που θα ανοίξουν νέους δρόμους στις διατροφικές σας συνήθειες.

Ελάτε όλοι στη γιορτή σπαραγγιού.

Ο Πρόεδρος του ΤΔ Νεοχωρίου - Γιώργος Κομνίδης

Ο Δήμαρχος - Βασίλειος Κετσετζής

Σάββατο, 25 Απριλίου 2009

Πρόταση-σταθμός : Αναμόρφωση του Αγροτικού ΣυνδικαλισμούΠέμπτη, 16 Απριλίου 2009

Πρόταση για αγροτικές οργανώσεις ανά κλάδο. Για ένα άλλο αγροτοσυνδικαλιστικό κίνημα


Πηγή: Αgrenda 11-12/4/2009

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

Πρόταση-σταθμός για την αναμόρφωση του Αγροτικού ΣυνδικαλισμούΠαρασκευή, 3 Απριλίου 2009

Για τον βαμβακόσπορο σποράςΤρίτη, 31 Μαρτίου 2009

Για τον βαμβακόσπορο σποράς

Η νέα ΚΥΑ για τη βαμβακοκαλλιέργεια, που η σπορά της θα αρχίσει σε λίγες ημέρες, θα πρέπει:
1) Να προβλέπει συγκεκριμένη πυκνότητα σποράς / φυτείας (δηλ. τα φυτρωμένα φυτά) «ως αποδεκτή για ενίσχυση» και όχι ποσότητα σπόρου ανά στρέμμα (κι αυτό γιατί το ειδικό βάρος του σπόρου μεταβάλλεται: από χρονιά σε χρονιά (για την αυτή ποικιλία), από ποικιλία σε ποικιλία, από πατρίδα σε παρτίδα (για την αυτή ποικιλία) κ.ο.κ.
2) Να λαμβάνει υπόψη της και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των καλλιεργούμενων σήμερα ποικιλιών και τις επικρατούσες κατά τη συγκομιδή συνθήκες. Έτσι μία απόδοση 34 % min (*) θα ήταν αποδεκτή (λαμβάνοντας υπόψη και τα πολύ καλά χαρακτηριστικά των καλλιεργούμενων σήμερα ποικιλιών) και ανάλογα με τις επικρατούσες κατά την συγκομιδή συνθήκες, η «αποδεκτή» απόδοση να αυξομειώνεται.
3) Να συνδέει τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου συσπόρου (και κυρίως την απόδοση σε ίνα, όπως έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές) με την τιμή που θα εισπράττει ο κάθε βαμβακοπαραγωγός.
Σε κάθε περίπτωση, όσες διαφορετικές φωνές κι αν ακουστούν, το 3ο σημείο αποτελεί για μας το «κομβικό» σημείο για το βαμβάκι.
Από κει ξεκινάν όλα: ο βαμβακοπαραγωγός πουλά ίνα, το εκκοκκιστήρια πουλά ίνα και γι αυτή πρέπει να αμείβεται ο καθένας.

Μπαντής Αθανάσιος
athanasios_bantis@hotmail.com

(*) Με παράλληλη αύξηση του κατώτερου ποσοστού απόδοσης ως κριτήριο εγγραφής στον κατάλογο ποικιλιών και αξιολόγησης της κάθε ποικιλίας.

Κυριακή, 1 Μαρτίου 2009

Από την εφημερίδα τύπος των ΣερρώνΔευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2009

Από την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ των ΣΕΡΡΩΝ


Από την εφημερίδα ΣΗΜΕΡΙΝΗ των ΣΕΡΡΩΝΤετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

«Παράγω στην Ελλάδα, παράγω για την Ελλάδα, καταναλώνεται στην Ελλάδα»

Στις καθημερινές συναντήσεις και συζητήσεις μου με τους Σερραίους αγρότες, κοινή είναι η αγωνία τους «που πάει η γεωργία μας;», «τι να καλλιεργήσω;» κ.α.

Σαφέστατα, η απάντηση δεν μπορεί να είναι γενική και μαζική και δεν μπορεί να εξατομικευτεί για τον καθένα, σε λίγες αράδες, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι υποδομές, οι δεξιότητες, οι ικανότητες, οι γνώσεις, η θέληση για καινοτομία, η διάρθρωση της κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης κ.α. του κάθε αγρότη-επιχειρηματία.

Πολλοί, επίσης, πολλαπλασιάζουν τον αστήρικτο ισχυρισμό «μετά το 2013, τέλος οι επιδοτήσεις», όμως αυτό δεν είναι αλήθεια: Οι επιδοτήσεις δεν θα καταργηθούν, σίγουρα όμως θα αλλάξει ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής τους, και - προφανώς - και το ύψος τους, γιατί όλοι ξέρουν πως σε καμία χώρα του κόσμου (με ελάχιστες εξαιρέσεις) δεν μπορεί να εφαρμοσθεί αγροτική πολιτική χωρίς ενίσχυση και παρεμβάσεις.

Θα προσπαθήσουμε μία απλή σύγκριση γεωργικών στατιστικών, για το νομό Σερρών, παραθέτοντας επίσημα στοιχεία του 1980 (ΕΣΥΕ), χρονιά ένταξης της Ελλάδας, από τον αείμνηστο Ηγέτη Κωνσταντίνο Καραμανλή, στην (τότε) ΕΟΚ, και του 2006 (τελευταία χρονιά που έχουν δημοσιευτεί επίσημα):

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

1980

(στρ)

2006
(στρ)

Μεταβολή
%

ΣΙΤΗΡΑ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟ

1.054.582

830.581

-21%

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ

511.719

20.825

-96%

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

65.495

515.440

687%

ΚΡΙΘΑΡΙ

233.479

21.811

-91%

ΒΡΩΜΗ

1.190

57

-95%

ΣΙΚΑΛΗ

1.025

1.568

53%

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

162.865

237.328

46%

ΡΥΖΙ

78.629

33.552

-57%

ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ

180

0

-100%

ΒΡΩΣΙΜΑ ΟΣΠΡΙΑ

21.361

1.103

-95%

ΦΑΣΟΛΙΑ

20.238

890

-96%

ΚΟΥΚΙΑ

70

0

-100%

ΦΑΚΗ

96

67

-30%

ΡΕΒΥΘΙΑ

920

113

-88%

ΜΠΙΖΕΛΙΑ

1

11

1000%

ΛΟΙΠΑ ΟΣΠΡΙΑ

36

22

-39%

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ

201.302

72.303

-64%

για ΚΑΡΠΟ

5.030

80

-98%

για ΣΑΝΟ-ΧΟΡΤΑ-ΡΙΖΩΜΑΤΑ

191.396

69.939

-63%

για ΓΡΑΣΙΔΙΑ

4.876

2.284

-53%

ΠΕΠΟΝΟΕΙΔΗ & ΓΕΩΜΗΛΑ

16.577

10.200

-38%

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ & ΠΕΠΟΝΙΑ

7.207

1740

-76%

ΓΕΩΜΗΛΑ

9.370

8460

-10%

ΛΑΧΑΝΙΚΑ

59.085

18.118

-69%

ΛΑΧΑΝΑ & ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ

2.220

1.663

-25%

ΤΟΜΑΤΕΣ

39.527

8.867

-78%

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΗΡΑ

2.070

846

-59%

ΠΡΑΣΑ

804

649

-19%

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΧΛΩΡΑ

2.444

1.678

-31%

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ

430

289

-33%

ΛΟΙΠΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

11.590

4.126

-64%

Για την διευκόλυνση των αναγνωστών με κόκκινο είναι οι καλλιέργειες που έχουν υποστεί μείωση και με πράσινο αυτές που έχουν αυξηθεί.

Αν στα παραπάνω συνυπολογιστούν οι επικρατούσες (και άγνωστο πόσο χρόνο θα διαρκέσουν) οικονομικές συγκυρίες, και οι ποσότητες των παραπάνω ελλειμματικών προϊόντων που εισάγει η χώρα μας, καθίσταται υποχρεωτικός αλλά και ευκολότερος ένας μίνι προγραμματισμός της αγροτικής παραγωγής, με πίστη στο «Οι κρίσεις κρύβουν και ευκαιρίες»!

Η φράση «Παράγω στην Ελλάδα, παράγω για την Ελλάδα, καταναλώνεται στην Ελλάδα» ίσως θα πρέπει να αποτελέσει το νέο αγροτικό σύνθημα.

Με μία όμως βασικότατη προϋπόθεση: Παράγω Ποιοτικό Προϊόν, το οποίο έχει «ταυτότητα», βρίσκει και έχει διέξοδο στην αγορά, έχει μερίδιο στο «ράφι», ικανοποιεί τις ανάγκες του καταναλωτή, του πελάτη μας!

Αυτός είναι το «μεγάλο αφεντικό»!

Κι αυτός είναι ο φορέας της πολυπόθητης «αναδιάρθρωσης»!


Μπαντής Αθανάσιος

Γεωπόνος-Ειδικός αναλυτής

www.cotton-net.gr