Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009

EUROSTAT: Αυξήθηκε κατά +1% το Ελληνικό αγροτικό εισόδημα (2009), στην 1η πρόβλεψη για τη χρονιά, αλλά είναι μειωμένο κατά -2,4% σε σχέση με το 2005!!

Αύξηση κατά 1% παρουσίασε το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα το 2009 σε σχέση με το 2008, όταν στους «27» διαπιστώθηκε μείωση -12,2%, σύμφωνα με στοιχεία της κοινοτικής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat, που δόθηκαν σήμερα στην δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

Με βάση αυτά τα στοιχεία το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα το 2009 είναι στο 97,6% του μέσου κοινοτικού σε σχέση με το 2005 και στους «27» είναι στο 98,3%.

Οι σημαντικότερες μειώσεις του αγροτικού εισοδήματος σημειώθηκαν στην Ουγγαρία (-35,6%), την Ιταλία (-25,3%) και το Λουξεμβούργο (-25,1%) ενώ αυξήσεις του αγροτικού εισοδήματος σημειώθηκαν εκτός από την Ελλάδα, στην Κύπρο (+1,1%), στη Φιλανδία (+2,6%), στη Μάλτα (+9,6%) και στη Μεγάλη Βρετανία (+14,3%).

Από το www.cotton-net.gr

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009

Που καταντήσαμε! Η Επιτροπή προτείνει μέτρα ώστε οι έλληνες αγρότες να εισπράξουν τις ενισχύσεις στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η κα Mariann Fischer Boel, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, πρότεινε σήμερα σχέδιο ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα θα θέσει σε λειτουργία τα αναγκαία συστήματα που θα επιτρέψουν την καταβολή ενισχύσεων της ΕΕ προς τους αγρότες. Η Ελλάδα ενημέρωσε την Επιτροπή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει επειδή η καθυστερημένη κατάθεση αιτήσεων πληρωμής από τους αγρότες μέσω των συνεταιριστικών τους οργανώσεων καθιστά αδύνατη την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων για το 2009. Τα προβλήματα προκαλούνται από καθυστερήσεις στην εγγραφή της επακριβούς τοποθεσίας των μεμονωμένων αγροτεμαχίων στο νέο σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων το οποίο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά φέτος στην Ελλάδα (ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων). Επειδή οι πληρωμές μπορούν να ξεκινήσουν μόνον όταν έχουν διενεργηθεί όλοι οι έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένων των διασταυρώσεων για τις οποίες πρέπει να έχει περατωθεί η ψηφιοποίηση, έχει ζωτική σημασία να δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία μετά την οποία δεν θα γίνεται δεκτή η κατάθεση, εκ μέρους των αγροτών, αιτήσεων πληρωμής. Προκειμένου να βοηθήσει τους έλληνες αγρότες, η κα Fischer Boel είναι πρόθυμη να προτείνει στην Επιτροπή την παραχώρηση, κατ’ εξαίρεση, επιπλέον περιόδου για την εγγραφή της εν λόγω τοποθεσίας των αγροτεμαχίων. Ως τελική ημερομηνία, απαρεγκλίτως, προτείνεται η 31η Ιανουαρίου 2010. Τα αγροτεμάχια που δεν θα έχουν έως τότε ψηφιοποιηθεί εξαιρούνται από τυχόν πληρωμές για το έτος 2009.

Η Επίτροπος δεν αποδέχεται μια κατάσταση στην οποία μια μειοψηφία αγροτών εμποδίζει την πλειοψηφία να εισπράξει τα χρήματα που δικαιούται. Η προτεινόμενη προσέγγιση αναμένεται να επιτρέψει στην ελληνική διοίκηση να οριστικοποιήσει τις διοικητικές διασταυρώσεις, τους επιτόπιους ελέγχους, καθώς και τους ελέγχους με τηλεανίχνευση, έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2010. Μόλις όλοι οι εν λόγω έλεγχοι έχουν περατωθεί, μπορούν να διενεργηθούν πληρωμές προς τους αγρότες για τα αγροτεμάχια που έχουν ψηφιοποιηθεί και ελεγχθεί.

Το μέτρο αυτό βεβαίως αποτελεί απόλυτη εξαίρεση, η οποία δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον. Για τον λόγο ακριβώς αυτό οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν σταθερότητα ψηφιοποίησης των αγροτεμαχίων πριν ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για το έτος 2010. Αυτό είναι ουσιαστικής σημασίας ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο η κατάθεση αιτήσεων για το 2010, οι έλεγχοι και οι μετέπειτα πληρωμές για τις εν λόγω αιτήσεις. Για τον ίδιο επίσης λόγο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ημερομηνία μετά τις 31 Ιανουαρίου 2010, για τις αιτήσεις που αφορούν το 2009.

Η Επίτροπος κα Fischer Boel ζήτησε επίσης από τον έλληνα υπουργό να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να προσδώσει το συντομότερο δυνατό σαφή και αυστηρό ηγετικό ρόλο στην ελληνική διοίκηση και ειδικότερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ελληνικό οργανισμό πληρωμών.

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Το μέλλον της ΚΓΠ: αγροτική ανάπτυξη

To ενημερωτικό έγγραφο της Σουηδικής Προεδρίας που περιλαμβάνει

σημαντικές ερωτήσεις για τη συζήτηση κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. της 14ης, 15ης και 16ης Δεκεμβρίου 2009

Το μέλλον της ΚΓΠ: αγροτική ανάπτυξη

Οι συζητήσεις του Συμβουλίου σχετικά με το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) είναι υπό εξέλιξη. Άρχισαν τον Σεπτέμβριο του 2008 με τις συζητήσεις του Annecy υπό γαλλική προεδρία και συνεχίστηκαν τον Ιούνιο του 2009 υπό τσεχική προεδρία με τις συζητήσεις του Brno που εστιάστηκαν κυρίως στις άμεσες πληρωμές. Η σουηδική προεδρία θα ήθελε να συνεχίσει τη συζήτηση, με επίκεντρο την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης.

Η ευρωπαϊκή γεωργία και οι αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν σειρά σύνθετων και διασυνδεόμενων προκλήσεων που προκύπτουν από ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Το μέλλον των αγροτικών περιοχών και των επιχειρήσεών τους θα εξαρτηθεί ευρέως από την ικανότητα αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων. Μία από τις προκλήσεις είναι η αλλαγή του κλίματος, που αποτέλεσε το επίκεντρο των συζητήσεων των Υπουργών Γεωργίας κατά την άτυπη συνάντησή τους στο Vaxjo για τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο του 2009. Μια κοινή άποψη που διατυπώθηκε στο Vaxjo ήταν ότι η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της Κοινότητας είναι κατάλληλη για να βοηθήσει τον γεωργικό τομέα να αντιμετωπίσει τα ζητήματα τόσο του μετριασμού όσο και της προσαρμογής.

Άλλες σημαντικές προκλήσεις για την γεωργία είναι για παράδειγμα η καταπόνηση στους φυσικούς πόρους και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και οι δημογραφικές αλλαγές στις αγροτικές περιοχές.

Η ΚΓΠ έχει υποβληθεί σε πολλές μείζονες μεταρρυθμίσεις κατά τα τελευταία 20 έτη. Δυνάμει της μεταρρύθμισης MacSharry το 1992, η ΕΕ άρχισε να αντικαθιστά την στήριξη των τιμών της αγοράς με άμεσες πληρωμές. Στην Ατζέντα 2000, έγινε για πρώτη φορά σαφής διάκριση ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα. Η διαφοροποίηση, η οποία κατέστη υποχρεωτική ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης του 2003, επέτρεψε την αυξημένη μεταφορά κεφαλαίων από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα. Αυτή η μεταφορά εντάθηκε περαιτέρω με το ≪Τσεκ απ≫ της κοινής γεωργικής πολιτικής, όπου συνδέθηκε με ορισμένες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή γεωργία και τις αγροτικές περιοχές, μεταξύ άλλων την αλλαγή του κλίματος, την ανανεώσιμη ενέργεια, την διαχείριση του ύδατος, την βιοποικιλότητα και την αναδιάρθρωση του γαλακτοκομικού τομέα. Σταδιακά αυξήθηκε η βαρύτητα και η σημασία της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης.

Οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία όσον αφορά το κλίμα, τα βιοφυσικά χαρακτηριστικά και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. \ς εκ τούτου είναι σημαντική η συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διαμορφωθεί καλύτερα η πολιτική για τις αγροτικές περιοχές ώστε να είναι αρκετά ελαστική για να αντιμετωπίζει τις παγκόσμιες προκλήσεις λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα τις ευρέως ποικίλλουσες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές συνθήκες ή ανάγκες. Προκειμένου η πολιτική να είναι όσο το δυνατό περισσότερο στοχοθετημένη και αποτελεσματική, θα πρέπει να σχεδιάζεται στο πλέον κατάλληλο επίπεδο: ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό. Το ζήτημα της ευθύνης πρέπει να τεθεί προκειμένου να σχεδιασθεί μία πολιτική αγροτικής ανάπτυξης που να μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις. Η στρατηγική προσέγγιση, ένα κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης καθώς και μία κοινή δημοσιονομική ευθύνη μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν σε μια στοχοθετημένη και οικονομικά αποδοτική πολιτική.

Επιπλέον, μολονότι έχουν ήδη επιτευχθεί πολλά για τη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών, υπάρχει πεδίο για περαιτέρω απλούστευση τόσο του κανονιστικού πλαισίου σε κοινοτικό επίπεδο όσο και στην μηχανισμό παροχής σε εθνικό επίπεδο. Όλες οι δυνατότητες για την επίτευξή της χωρίς απώλειες στα οφέλη της πολιτικής πρέπει να αναλυθούν και να συζητηθούν ενδελεχώς.

Ερωτήσεις:

  1. Ποιες μελλοντικές προκλήσεις θεωρείτε ότι θα συνδέονται περισσότερο με την ευρωπαϊκή γεωργία και τις αγροτικές περιοχές;
  2. Ποιες αλλαγές απαιτούνται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης προκειμένου να αντιμετωπισθούν αυτές οι προκλήσεις, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της επικουρικότητας και αναλογικότητας;
  3. Ποιες βελτιώσεις είναι απαραίτητες ώστε να καταστεί η πολιτική απλούστερη, πλέον στοχοθετημένη και οικονομικά αποδοτικότερη;


Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

Προσυπογράφω

Προτροπή για δράση πάνω στην κλιματική αλλαγή από 57 εφημερίδες
Με κοινό κύριο άρθρο τους, 57 εφημερίδες σε 45 χώρες θέτουν προ των ευθυνών τους τους παγκόσμιους ηγέτες ενόψει της Συνόδου για το κλίμα στην Κοπεγχάγη.

Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μία έκτακτη κατάσταση και εάν δεν συνδυασθούμε ώστε να αναλάβουμε αποφασιστική δράση οι κλιματικές αλλαγές θα καταστρέψουν τον πλανήτη, τονίζεται σε κοινό κύριο άρθρο, που δημοσιεύεται σήμερα σε εφημερίδες σε 45 χώρες.

Οι 56 εφημερίδες τονίζουν πως αποφάσισαν την πρωτόγνωρη αυτή ενέργεια να ενώσουν τις φωνές τους προκειμένου να καλέσουν τους παγκόσμιους ηγέτες «να κάνουν την ορθή επιλογή» κατά τη Σύνοδο της Κοπεγχάγης για το κλίμα.

«Οι πολιτικοί στην Κοπεγχάγη έχουν τη δύναμη να καθορίσουν την κρίση της Ιστορίας για την παρούσα γενεά: είτε πως υπήρξε μία γενεά που βρέθηκε ενώπιον μίας πρόκλησης και ύψωσε το ανάστημά της, είτε μία τόσο ηλίθια που ενώ έβλεπε κατάματα την καταστροφή δεν έκανε το παραμικρό για να την αποτρέψει», τονίζεται στο κείμενο.

«Οι κλιματικές αλλαγές έχουν προκληθεί και σωρεύονται από αιώνων, έχουν συνέπειες που θα διαρκέσουν για πάντα και οι προοπτικές μας για να την χαλιναγωγήσουμε θα καθορισθούν εντός των επομένων 14 ημερών», προστίθεται στην ολοσέλιδη καταχώρηση.

Το κύριο άρθρο δημοσιεύεται σε 20 γλώσσες, περιλαμβανομένης της ρωσικής, της κινεζικής και της αραβικής, σε εφημερίδες όπως η Guardian του Λονδίνου, η γαλλική Le Monde, η Toronto Star, η Gulf Times, η Botswana Guardian και η Miami Herald.

«Αυτός δεν πρέπει να γίνει ένας πόλεμος ανάμεσα στον πλούσιο και φτωχό κόσμο, ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή. Οι κλιματικές αλλαγές πλήττουν τους πάντες και θα πρέπει να επιλυθούν από όλους μας» .

Οι μεγαλύτερες εφημερίδες της Αυστραλίας δεν δημοσίευσαν τελικά το κοινό κύριο άρθρο.

«Επικροτούμε την παγκόσμια πρωτοβουλία της Guardian», αναφέρει σήμερα η εφημερίδα της Μελβούρνης The Age που προσθέτει «Στην «The Age» αποφασίσαμε ότι είναι σημαντικό να εκθέσουμε τις δικές μας προτάσεις, να είμαστε συνεπείς και εν μέρει εξαιτίας των υπαινιγμών για το ζήτημα στην Αυστραλία» .

Η βρετανική εφημερίδα Guardian έγραψε ότι οι αυστραλιανές εφημερίδες υπαναχώρησαν στη δέσμευσή τους να δημοσιεύσουν το ίδιο κύριο άρθρο αφότου το αντιπολιτευόμενο Κόμμα των Φιλελευθέρων εξέλεξε για ηγέτη του τον σκεπτικιστή στο θέμα της κλιματικής αλλαγής Τόνι Άμποτ.

Ο πρωθυπουργός Κέβιν Ραντ προσφέρθηκε να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 5%, στο 25%, σε σχέση με ανάλογες δεσμεύσεις των υπόλοιπων χωρών που θα λάβουν μέρος στη διάσκεψη.

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

Εξέλιξη της ευρωπαϊκής βαμβακοκαλλιέργειας (1982-2009)Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

H διακύμανση των τιμών παραγωγού αγελαδινού γάλακτος στην Ελλάδα και την ΕΕ-25 (από Ιαν-2006 έως Σεπ-2009)Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

Στατιστικά στοιχεία για την καλλιέργεια του βαμβακιού στην Ελλάδα