Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2009

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. σχετικά με τις επιδοτήσεις μετά το 2013

Σύντομο ιστορικό

1. Στις 2 Ιουνίου 2009, κατά την άτυπη σύνοδο των υπουργών Γεωργίας στο Μπρνό (Τσεχική Δημοκρατία), τα κράτη μέλη αντάλλαξαν απόψεις ως προς την «Κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2013: Το μέλλον των άμεσων πληρωμών».

2. Η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας, κατά τις συνεδριάσεις της στις 8 και 15 Ιουνίου 2009, βάσει κειμένου που εκπόνησε και επανεξέτασε η Προεδρία, συνέταξε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως προς το «Μέλλον της Κοινής γεωργικής πολιτικής μετά το 2013: άμεσες πληρωμές».

3. Η Τσέχικη Προεδρία κάλεσε ως εκ τούτου το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. να εγκρίνει τα παρακάτω συμπεράσματα.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας σχετικά με
«Το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2013: άμεσες πληρωμές»

Με βάση τις συζητήσεις που ξεκίνησαν υπό τη γαλλική Προεδρία σχετικά με τον καλύτερο τρόπο προετοιμασίας της ΚΓΠ του μέλλοντος, το Συμβούλιο συνέχισε να εστιάζει την προσοχή του στη διαμόρφωση της ΚΓΠ μετά το 2013, με ιδιαίτερη έμφαση στο μέλλον του συστήματος άμεσων πληρωμών.

Οι συζητήσεις για το μέλλον των άμεσων πληρωμών έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της δέσμευσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής να εξετάσουν διεξοδικά, με την επιφύλαξη των νέων Δημοσιονομικών Προοπτικών για το μετά το 2013 διάστημα(1), τις δυνατότητες ανάπτυξης του συστήματος άμεσων πληρωμών στην Κοινότητα και διόρθωσης του διαφορών του επιπέδου των άμεσων πληρωμών μεταξύ κρατών μελών(2).

Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική, περιλαμβανομένου του συστήματος άμεσων πληρωμών όπως έχει αναπτυχθεί, βοήθησε τους γεωργούς της ΕΕ να προσαρμοσθούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς, μεταξύ άλλων σε εποχές οικονομικής κρίσης, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας και να προωθήσουν τη βιώσιμη γεωργία σε ολόκληρη την ΕΕ.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στον τομέα της γεωργίας μετά το 2013, το Συμβούλιο θεωρεί ότι κάθε μελλοντικό σύστημα άμεσων πληρωμών θα πρέπει να είναι θεμιτό και δίκαιο, αποτελεσματικό, απλό στην εφαρμογή του, επαρκώς ευέλικτο, και να αιτιολογείται και να εξηγείται ευχερώς(3). Σε αυτό το πλαίσιο, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να εξετασθούν εναλλακτικές λύσεις προς τις ιστορικές περιόδους και δεδομένα αναφοράς(4) που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος, πρέπει να αξιολογηθεί ο ρόλος των άμεσων πληρωμών στην ενίσχυση του εισοδήματος και της επιβράβευσης της παροχής δημοσίων αγαθών(5), να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες στα κράτη μέλη και /ή περιοχές και/ή ορισμένους τομείς, καθώς και αυτές των νέων αγροτών και να εξασφαλισθεί η συνολική συνοχή του συστήματος με την υπόλοιπη ΚΓΠ.

Η επίτευξη ορθής ισορροπίας για τη μελλοντική ΚΓΠ αποτελεί προτεραιότητα και θα απαιτηθούν περαιτέρω συζητήσεις και εις βάθος ανάλυση. Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει επομένως την πρόθεσή του να συνεχίσει τις εργασίες σχετικά με τη μελλοντική ΚΓΠ οι οποίες, κατά την προσεχή σουηδική Προεδρία, θα έχουν ως επίκεντρο την αγροτική ανάπτυξη. Το Συμβούλιο χαιρετίζει περαιτέρω την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει ανακοίνωση στο Συμβούλιο το 2010 και στη συνέχεια νομοθετικές προτάσεις το 2011 μαζί με τις προτάσεις για τις Δημοσιονομικές Προοπτικές(6).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

(1) Aναφορά στον μελλοντικά μειωμένο αγροτικό προϋπολογισμό, απόρροια και της διεύρυνσης της Ε.Ε.

(2) Aναφορά στην «περιφερειοποίηση»

(3) Οι αναγνώστες μας είναι σε γνώση αυτού που από το 2002 έχω ονομάσει «κοινωνική νομιμοποίηση των επιδοτήσεων»

(4) Παραμένει ο μεγάλος «άγνωστος Χ»

(5) Aναφορά στην φιλοπεριβαλλοντική διάσταση της ΚΓΠ

(6) Είναι κάτι περισσότερο από σίγουρο ότι το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τις προτάσεις της για τη «νεώτερη» ΚΑΠ που θα ισχύσει από το 2013 μέχρι το 20….


Μπαντής Αθανάσιος
Γεωπόνος-Ειδικός αναλυτής
www.cotton-net.gr