Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: H ΚΓΠ-2020 θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014!

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος

Το Συμβούλιο:

1. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) αποτελεί μια δυναμικά εξελισσόμενη πολιτική η οποία μέσω διαδοχικών μεταρρυθμίσεων γνώρισε μεταβολές ανταποκρινόμενη σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, πράγμα που θα πρέπει να κάνει εκ νέου με δεδομένες τις μελλοντικές πολιτικές προκλήσεις οι οποίες αφορούν όχι μόνον τους γεωργούς αλλά και όλους τους πολίτες της ΕΕ,

2. Στο πλαίσιο αυτό, ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την ανακοίνωση της Επιτροπής «Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: Η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος»,

3. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ την άποψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι ένας βιώσιμος, παραγωγικός και ανταγωνιστικός γεωργικός τομέας θα συμβάλλει σημαντικά στη στρατηγική για την Ευρώπη 2020, λαμβανομένου υπόψη του δυναμικού ανάπτυξης και απασχόλησης των αγροτικών περιοχών, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζει ευθύτητα στον ανταγωνισμό.

4. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την ευρεία υποστήριξη προς την άποψη ότι η μελλοντική ΚΓΠ πρέπει να παραμείνει μια ισχυρή κοινή πολιτική, και όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ, να διαθέτει οικονομικούς πόρους ανάλογους προς τους στόχους της, χωρίς να προδικάζονται οι αποφάσεις για το ενωσιακό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2013,

5. ΣΥΜΦΩΝΕΙ με την Επιτροπή ότι, για την ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020, θα πρέπει να διατηρηθεί η υπάρχουσα δομή των δύο ξεχωριστών και συμπληρωματικών πυλώνων,

6. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι η απλοποίηση και η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να είναι μεταξύ των βασικών αρχών που θα διέπουν τυχόν προτάσεις για μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, όσον αφορά τόσο το κανονιστικό πλαίσιο όσο και την πρακτική εφαρμογή της πολιτικής, και ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να εξετάσει τις σχετικές προτάσεις των κρατών μελών,

7. ΣΥΜΦΩΝΕΙ με την Επιτροπή στον προσδιορισμό τριών κυρίων στόχων για τη μελλοντική ΚΓΠ, και συγκεκριμένα την βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για την κλιματική αλλαγή και την ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ δε ότι υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο συμπληρωματικότητας

μεταξύ των τριών αυτών στόχων,

8. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ η άμεση εισοδηματική στήριξη προς τους γεωργούς της ΕΕ συμβάλλει στην εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης για τη γεωργική κοινότητα· επίσης ενισχύει την παροχή δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών από τους αγρότες, η παροχή των οποίων από την αγορά είναι οικονομικώς ασύμφορη, και ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΕΥΡΕΩΣ ότι η στήριξη αυτή έχει αποδείξει την αξία της και παραμένει σημαντικό στοιχείο, ιδίως στο πλαίσιο των πρόσθετων δαπανών που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί προκειμένου να ανταποκριθούν στα υψηλά πρότυπα της ΕΕ για το περιβάλλον και την ορθή μεταχείριση των ζώων,

9. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την ανάγκη για δικαιότερη κατανομή της άμεσης εισοδηματικής στήριξης μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο πλαίσιο σχετικά με τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ,

10. Σχετικά με το θέμα αυτό ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΕΥΡΕΩΣ ότι ο ρεαλισμός θα πρέπει να αποτελεί την καθοδηγητική αρχή κατά την εξέταση των αντικειμενικών κριτηρίων κατανομής και ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί ένας κατάλληλος και σταδιακώς κλιμακούμενος ρυθμός αλλαγών ώστε να αποφεύγονται διαταραχές μείζονος σημασίας,

11. Όσον αφορά τη διανομή εισοδήματος μεταξύ των γεωργών, ΤΟΝΙΖΕΙ την ανάγκη για ευελιξία σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο, με πρόβλεψη κατάλληλων μεταβατικών περιόδων προς αποφυγή καταστροφικών οικονομικών συνεπειών,

12. ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ την Επιτροπή στο διεξαγόμενο έργο της με στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για τα κράτη μέλη να στοχοποιήσουν περαιτέρω την εκ μέρους τους άμεση εισοδηματική στήριξη στο πλαίσιο των εθνικών τους κονδυλίων, και συγκεκριμένα μέσω:

- της παροχής δυνατοτήτων στα κράτη μέλη να συνδράμουν μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις ώστε να μειωθεί το διοικητικό φορτίο τους και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους,

- της παροχής πρακτικών επιλογών για τα κράτη μέλη ώστε να εστιάζουν αποτελεσματικότερα την προσοχή τους στους ενεργούς αγρότες,

13. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι τυχόν μέτρα εθελοντικής στήριξης που θα αποφασιστούν από τα κράτη μέλη θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός του εθνικού κονδυλίου τους,

14. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ τη σοβαρή αντίθεση των κρατών μελών στη θέσπιση ενός ανώτατου ορίου για τις άμεσες πληρωμές που λαμβάνονται από μεγάλες μεμονωμένες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, καθώς επίσης και το αίτημα ώστε οποιαδήποτε πρόταση να γίνεται με τρόπο που να μην επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και την αναγκαία απλούστευση της ΚΓΠ,

15. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι η ΚΓΠ περιλαμβάνει ήδη σημαντικά «πράσινα» στοιχεία, και ΥΙΟΘΕΤΕΙ την αντίληψη ενός περαιτέρω εντονότερου περιβαλλοντικού προσανατολισμού της ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020,

16. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι οποιοσδήποτε περαιτέρω περιβαλλοντικός προσανατολισμός θα πρέπει να είναι απλός και οικονομικά αποδοτικός, να αποφεύγει τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ πυλώνων και να βασίζεται στην πείρα από τα τωρινά περιβαλλοντικά μέτρα της ΚΓΠ,

17. ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΕΥΡΕΩΣ να διατηρήσει και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της στήριξης προς τις περιοχές που υφίστανται φυσικούς περιορισμούς στον δεύτερο πυλώνα, και καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αποτίμηση της πιθανής προστιθέμενης αξίας οιασδήποτε συμπληρωματικής στήριξης στον πρώτο πυλώνα,

18. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι μετά τις επάλληλες μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ, το μεγαλύτερο μέρος της στήριξης της ΚΓΠ είναι αποσυνδεδεμένο, ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι επικρατεί ευρεία συμφωνία ως προς την ανάγκη να συνεχιστεί η εθελοντική συνδεδεμένη στήριξη σε ορισμένους ευαίσθητους τομείς και σε ορισμένες περιοχές εντός των ορίων των δεσμεύσεων της ΕΕ έναντι του ΠΟΕ με ταυτόχρονη διατήρηση της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς, καθώς

και να συνεχιστούν άλλες μορφές ειδικής αποσυνδεδεμένης στήριξης βάσει του άρθρου 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009,

19. ΕΦΙΣΤΑ την προσοχή στο αίτημα πολλών κρατών μελών να συνεχιστεί το καθεστώς της ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) για μια μεταβατική περίοδο πέραν του 2014, 20. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι, σε συμφωνία με τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ, η γεωργία της ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να είναι προσανατολισμένη προς την αγορά και προς τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΕΥΡΕΩΣ ότι τα υφιστάμενα μέτρα για την αγορά εξακολουθούν να αποτελούν ένα απαραίτητο δίχτυ ασφαλείας και ότι απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτερη ανάπτυξη της εφαρμογής των μέτρων από την Επιτροπή,

21. Δεδομένου ότι οι γεωργοί στην ΕΕ είναι υποχρεωμένοι σε αυξανόμενο βαθμό να αντιμετωπίζουν κινδύνους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική απώλεια εισοδήματος, ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΖΕΙ την πρόταση της Επιτροπής για μια «εργαλειοθήκη» διαχείρισης του κινδύνου και ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι θα πρέπει αυτή να είναι εθελοντική, να μην στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και να μην παρεμβαίνει στις υφιστάμενες δραστηριότητες στον τομέα αυτόν,

22. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη σημασία που έχει να αξιοποιηθεί η ευκαιρία της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, ούτως ώστε να ενισχυθούν οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για τον τομέα και να αντιστραφεί η σταθερή τάση μείωσης του μεριδίου των γεωργών στην προστιθέμενη αξία από την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, και ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον η καινοτόμος προσέγγιση την οποία προτείνει για τον γαλακτοκομικό τομέα είναι δυνατόν να επεκταθεί και σε άλλους τομείς,

23. Υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματά του για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού προτύπου γεωργικών προϊόντων διατροφής, ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί η ανάγκη ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών της ΕΕ και τρίτων χωρών, όσον αφορά τα πρότυπα της ΕΕ, αναγνωρίζοντας ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των καταναλωτών και οι οποιεσδήποτε κοινωνικές ανησυχίες (όπως η ποιότητα, η υγεία, το περιβάλλον και η καλή μεταχείριση των ζώων),

24. ΣΥΜΜΕΡΙΖΕΤΑΙ την ανάλυση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία η αγροτική αναπτυξιακή πολιτική στο πλαίσιο της ΚΓΠ απέδειξε την αξία της, και ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι μια ρωμαλέα αγροτική αναπτυξιακή πολιτική θα παραμείνει βασικής σημασίας για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, του εκσυγχρονισμού και της βιωσιμότητας του τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, διατηρώντας την ποικιλομορφία των γεωργικών δραστηριοτήτων και αναπτύσσοντας το ευρύτερο οικονομικό δυναμικό των αγροτικών περιοχών σε όλη την Ευρώπη,

25. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές λόγω της έλλειψης επαρκών δυνατοτήτων απασχόλησης, των δημογραφικών αλλαγών και του προβλήματος της ανανέωσης των γενεών στη γεωργία,

26. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι πρέπει να βελτιωθεί η αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των νέων γεωργών και των νεοεισερχομένων στον τομέα, όσον αφορά τη μεταβίβαση, την εκκίνηση και την αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ΤΟΝΙΖΕΙ τη σπουδαιότητα των αγροτικών υποδομών και της μεταβίβασης της γνώσης μέσω, μεταξύ άλλων, της επαγγελματικής κατάρτισης και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών,

27. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για την πρόθεση της Επιτροπής να τονώσει την ανάπτυξη των απευθείας πωλήσεων και της παραγωγής σε μικρή κλίμακα για τις τοπικές αγορές, καθώς επίσης και την ανταγωνιστικότητα των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων,

28. ΕΚΤΙΜΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ότι οι ευρωπαίοι γεωργοί παρέχουν ήδη σημαντικά περιβαλλοντικά αγαθά και ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που προσδιορίζονται στον «Έλεγχο Υγείας» της ΚΓΠ παραμένουν σημαντικές για την αγροτική αναπτυξιακή πολιτική στο μέλλον,

29. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι μόνο με τη βοήθεια καινοτομιών μπορεί η ευρωπαϊκή γεωργία να ανταποκριθεί στις οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει, και ΕΚΤΙΜΑ ότι η ΚΓΠ αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την ενθάρρυνση και την εφαρμογή αυτών των καινοτομιών,

30. ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΟ στον στόχο της διασφάλισης της συμμετοχής της ευρωπαϊκής γεωργίας ως μέρους της λύσης για την κλιματική αλλαγή και εκτιμά ότι η ΚΓΠ, που είναι πλέον διαδεδομένη από τις κοινές πολιτικές της ΕΕ, συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και για οικονομικά αποδοτικό μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή στις αγροτικές περιοχές,

31. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την ανάγκη απλούστευσης και βελτίωσης του σημερινού πλαισίου της αγροτικής αναπτυξιακής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού και της παρακολούθησής της, ούτως ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά της και να καταστεί δυνατό για τα κράτη μέλη να προσαρμόζουν περισσότερο τα αγροτικά αναπτυξιακά τους προγράμματα στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές ανάγκες,

32. ΕΚΦΡΑΖΕΙ την ανησυχία του όσον αφορά τον πιθανό διοικητικό φορτίο που ενδέχεται να προκύψει από την πρόταση της Επιτροπής να υιοθετηθεί μια νέα προσέγγιση της αγροτικής αναπτυξιακής πολιτικής με προσανατολισμό στα αποτελέσματα και με ποσοτικοποιημένους στόχους, και ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την ύπαρξη σημαντικής αντίθεσης προς την προτεινόμενη θέσπιση ενός αποθεματικού επίδοσης ως πιθανού κινήτρου για την επίτευξη αυτών των στόχων,

33. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την ανάγκη να ενισχυθεί η συνοχή και η συνέργια μεταξύ της αγροτικής αναπτυξιακής πολιτικής και των συναφών πολιτικών της ΕΕ, αποφεύγοντας παράλληλα τυχόν συμπληρωματικά φορτία και περιορισμούς για τα κράτη μέλη,

34. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι η Επιτροπή συνεχίζει να εργάζεται σχετικά με τις τρεις επιλογές πολιτικής που περιγράφονται στην ανακοίνωση καθώς επίσης και σχετικά με περαιτέρω επιλογές και συνδυασμούς επιλογών· ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ δε την Επιτροπή για το θέμα αυτό, και στο πλαίσιο αυτό ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να συνεχίσει την ανταλλαγή των κατάλληλων στοιχείων, αναλύσεων και αξιολογήσεων επιπτώσεων με τα κράτη μέλη,

35. ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ στην αποστολή σε εύθετο χρόνο από την Επιτροπή των κατάλληλων νομοθετικών προτάσεων ούτως ώστε να δοθεί πλήρης δυνατότητα στο Συμβούλιο να τις εξετάσει εντός του νέου πλαισίου της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, με προοπτική ώστε η ΚΓΠ για το 2020 να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014.

___________________