Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Η Ελλάδα το 2ο πιο ωφελημένο κράτος-μέλος της ΕΕ από την ένταξη σε αυτή!


«Οφέλη/ζημίες» των κρατών μελών της ΕΕ. Διαφορά δηλ. των οικονομικών οφελημάτων από την ένταξη στην ΕΕ μείον τις εισφορές («πληρωμές») στον προϋπολογισμό της ΕΕ. 
Σημειώνω πως ο πίνακας δεν παρέχει καμία ένδειξη από τα πολλά άλλα οφέλη που απορρέουν από τις πολιτικές της ΕΕ.