Κυριακή, 21 Μαρτίου 2010

Η γεωργο-περιβαλλοντική επίδοση της χώρας μας...

(με κόκκινα βέλη οι αρνητικές - γεωργοπεριβαλλοντικά - επιδόσεις μας)
Από την τελευταία εκπομπή μου

AGRO ανα-λύσεις